אין טיפול בהתיעלות אנרגטית

יום ה', 30 באוקטובר 2014

ליקויים בבקרה על ההתייעלות האנרגטית במגזרים השונים

בהחלטה להפחתת פליטות מ-2010 קיבל משרד האנרגיה תקציב של 269 מיליון ש"ח לקידום התייעלות אנרגטית במגזר הביתי בשנים 2012-2011. הליך הפיקוח והבקרה שבוצע על פרויקטים שונים לסבסוד והחלפה של מכשירי חשמל ביתיים לקה בחסר. בין היתר ניכר כי לא נעשתה עבודת הכנה מתאימה טרם הוצאתם של הפרויקטים אל הפועל. הביקורת העלתה חשש ולפיו חלק מכספי הציבור שהושקעו בפרויקטים ירדו לטמיון בשל ליקויים שונים. האגף לא דרש קבלת מידע על מכשירי החשמל שהוחלפו בפועל ולפיכך הסתמך רק על אומדן שביצע לשם בדיקת ההתייעלות שהושגה. דבר זה פגע במהימנות הנתונים וביכולתם של מקבלי ההחלטות למדוד את התועלת בפרויקטים לעומת העלות שלהם.

נמצאו ליקויים בהטמעת התייעלות אנרגטית ואכיפתה בקרב גופים ממשלתיים: הממונה לא פעל למימושה של החלטה 4095 ולא גיבש הוראות להתייעלות אנרגטית של גופים ממשלתיים ועמידה ביעדים כנדרש בתיקון לחוק מ-2011. במועד סיום הביקורת, דצמבר 2013 (להלן - מועד סיום הביקורת) יותר משלוש שנים לאחר סיום הליכי מכרז פיילוט ולאחר שנבחר ספק שביצע פעולות להתייעלות אנרגטית בשבעה מבנים ממשלתיים על פי מכרז זה, אגף החשכ"ל וחברת ענבל טרם גיבשו לוח זמנים וקבעו אבני דרך להמשך קידום הפרויקט להתייעלות אנרגטית במבנים ממשלתיים נוספים.

בהחלטה להפחתת פליטות הופקד הטיפול בהתייעלות האנרגטית של כלל המגזרים, חוץ מהמגזר הביתי, על המשרד להגנ"ס, והוקצה לו לשם כך תקציב של 114 מיליון ש"ח לשנים 2012-2011, לשם מתן מענקים. בד בבד, משרד האנרגיה העניק גם הוא מענקים למגזרים השונים. מעורבותם של משרדים אחדים במתן מענקים יצרה הקצאה לא יעילה של משאבים שיכלו לשמש לטובת חיסכון באנרגיה.

 

 

ליקויים בהסדרת פעילותן של חברות להתייעלות אנרגטית

חברות להתייעלות אנרגטית מספקות אמצעי התייעלות לגופים שונים במשק ולוקחות על עצמן חלק מהסיכון הכלכלי הכרוך בכך. נמצא כי המשרד לא בחן אם יש לפעול להסדרת פעילותן של חברות אלה, ואם כן - באיזה אופן. כמו כן המשרד לא הקים קרן אשראי למתן הלוואות לחברות להתייעלות אנרגטית, כנדרש בהחלטה 4095.

 

 


ליקויים בהסדר להפחתת ביקושים לחשמל

בשנת 2012 גיבשה רשות החשמל הסדר להפחתת ביקושים כוללת לחשמל בחודשי הקיץ, שיועד לצרכנים ביתיים בתעריף אחיד. צרכן שנרשם להסדר זה ויפחית בצריכת החשמל בשיעורים שבין 30%-15%, יזכה להנחה בחשבון החשמל. עלות ההנחה לצורך ביצוע ההסדר מתבטאת בהעלאת תעריף החשמל ומוטלת אפוא על כלל הצרכנים. שיעור הצרכנים שנרשמו להסדר וזכו להנחה עמד על כ-9% בלבד מכלל הנרשמים, ולא בוצע ניתוח המצביע על מובהקות בחיסכון בחשמל בקרב הנרשמים להסדר. למרות זאת החליטה הרשות להאריכו בשנה נוספת בשנת 2013.

 

 

ההמלצות העיקריות

1.   על משרד האנרגיה לפעול לאלתר לאישורה בממשלה של תכנית לאומית רב-שנתית מפורטת להתייעלות אנרגטית, כמתחייב מהוראות התיקון לחוק משנת 2011.

2.   על משרד האנרגיה לגבש מדיניות אכיפה; לסיים לאלתר את הסדרת פעילות הביקורת והאכיפה של הוראות החוק והתקנות - ובכלל זה לסיים את הליך הסמכת המפקחים לאגף; להסדיר עם משרד המשפטים, משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים את סמכויות החקירה לפי החוק; להכין נוהל אכיפה מתאים; ליצור בסיס נתונים שלם על צריכת האנרגיה של הגופים שעליהם חלות הוראות החוק, וכן להכין תכנית ביקורת שנתית לקידום יעדיה של המדיניות שנקבעה.

3.   על משרד האנרגיה לפעול להגברת הפיקוח והבקרה על הפרויקטים להתייעלות אנרגטית שהוא משתתף במימונם, הן במגזר הביתי והן במגזרים אחרים. כמו כן, על המשרד לפעול לקבלת נתוני אמת בדבר החיסכון האנרגטי המושג מהפרויקטים השונים, על מנת לאמוד את התועלת המושגת ביחס לעלות שהושקעה.

4.   על משרד האנרגיה לפעול ליישום החלטה 4095 והתיקון לחוק מ-2011 בנוגע להתייעלות אנרגטית בגופים הממשלתיים: ליצור תכנית להתייעלות במגזר זה ולגבש יעדי התייעלות; להנחות את הגופים הממשלתיים בנוגע לביצוע פעולות ליישום התכנית; לפעול לקבלת מידע בדבר הפעולות המבוצעות בגופים השונים כמתחייב ולהשתמש בסמכויות העומדות לרשותו מכוח החוק, לרבות אמצעי אכיפה. נוסף על כך על אגף החשכ"ל לקבוע לוח זמנים ברור כולל אבני דרך לקידום פרויקט ההתייעלות האנרגטית במבנים ממשלתיים.