אלעד פתרונות מחשוב נגד משרד הבטחון

יום א', 27 באפריל 2014
חברת אלעד פתרונות מחשוב (2001) פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעתירה להורות למשרד הביטחון לחשוף בפניה את הצעת המחיר של חברת היולט-פקרד (ישראל) במכרז לאספקת מערכת מידע לניהול רשומה רפואית ממוחשבת עבור צה"ל האמורה להחליף את המערכת הקיימת בצה"ל.

בנוסף מבקשת התובעת, העוסקת  בין היתר בפיתוח ושיווק מוצרי תוכנה רפואיים, להורות למשרד הביטחון להימנע מהוצאה לפועל של זכיית היולט-פקרד במכרז. זאת עד חלוף 20 יום מהמועד בו יומצאו לעיונה מסמכי הצעתה של היולט-פקרד. במקביל מבקשת התובעת להאריך את המועד להגשת עתירתה נגד זכייתה של היולט-פקרד במכרז ל-20 יום ממועד המצאת המסמכים.

לטענת העותרת, במכרז שתוצאתו תלויה אך ורק במחיר כמו במכרז הנדון, סירובו של משרד הביטחון לאפשר לה לעיין בהצעת המחיר של היולט-פקרד (חברה-בת של קונצרן HP העולמי) מעקר מתוכן את זכות העיון העומדת לרשותה בהתאם לתקנות, ועל-כן נקבע בפסיקה כי במקרים שכאלה אין למנוע מהעותרת את זכות העיון בהצעת המחיר של היולט-פקרד משום שאינטרס הגילוי עדיף מאינטרס החיסוי.

בעתירה נאמר כי משרד הביטחון החליט להיענות לפנייתה של היולט-פקרד שלא לחשוף את נספח הצעת המחיר שצורף להצעתה "מסיבות של סודיות מסחרית" ומנימוק של חשיפת מידע בפני מתחרים על אופן התמחור שלה. נמסר לה על-ידי היועץ המשפטי של משרד הביטחון כי מדובר בסוד מסחרי שאינו נדרש לשם מימוש זכות העיון.

לדברי העותרת, באמצעות עו"ד רועי אחיעזר, על משרד הביטחון חלה חובה בדין לאפשר לה למצות עד תום ובמלואה את זכות העיון המוקנית לה בתקנות.

לטענתה, היא הודיעה למבקר משרד הביטחון כי אין בכוונתה לעשות כל שימוש במידע המסחרי אליו תיחשף במסגרת מימוש זכות העיון, למעט, כמובן, לצורך מיצוי הליכים משפטיים ביחס למכרז.