גידול צנוע בהכנסות אמנת

יום ב', 9 בספטמבר 2013

חברת אמנת ניהול ומערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2013, בהם היא מציגה צמיחה ושומרת על איתנות פיננסית ועל צבר הזמנות גבוה. החברה חילקה בשנת 2013 עד כה דיבידנד בסך של 4.0 מיליון ? והכריזה על דיבידנד נוסף של 4.0 מיליון ?.

הדו"ח המוגש לרבעון השני לשנת 2013 נעשה תוך יישום תקן IFRS11, לפיו חברות שבהן השליטה של אמנת היא שליטה משותפת עם חברות אחרות מוצגות לפי שיטת השווי המאזני.

על רקע זה תשומת הלב מופנית לרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם, המרכז והמבטא את התוצאות של כל החברות באמנת.

הכנסות אמנת ברבעון השני לשנת 2013 הסתכמו בכ-66.7 מיליון שקל, גידול של כ-2.6% בהשוואה להכנסות של כ- 65.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמישל אמנת ברבעון השני לשנת 2013 הסתכם בכ-4.9 מיליון שקל, ירידה של כ-5.5% בהשוואה לרווח גולמי של כ-5.2 מיליון שקל ברבעון השני לשנת 2012, בעיקר על רקע הירידה בתרומת מגזר המחשוב והתכנה.

 

הרווח מפעולות רגילות של אמנת הסתכם ברבעון השני לשנת 2013 בכ-1.5 מיליון ש"ח. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת.

ברבעון השני, נרשמה ירידה בהוצאות המכירה ובהוצאות הנהלה וכלליות, ואלה היוו ברבעון השני לשנה זו כ-5.2% מסך ההכנסות בהשוואה לכ-7.9% ברבעון השני לשנת 2012.

 

הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האםלרבעון השני לשנת 2013 הסתכם בכ-2.3 מיליון שקל, גידול של כ- 9.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומניםמפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2013 הוא שלילי והסתכם לסך של 5.9 מיליון ?, לעומת סך חיובי של כ- 4.5 מיליון ? ברבעון השני לשנת 2012.

רמת הנזילות הגבוהה של החברה מתבטאת, בין היתר, ביחס הון חוזר של 1.9.

 

הכנסות אמנת בחציון הראשון לשנת 2013 הסתכמו בכ-136.1 מיליון שקל, גידול של כ-10.2% בהשוואה להכנסות של כ- 123.5 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמישל אמנת בחציון הראשון לשנת 2013 הסתכם בכ-9.0 מיליון שקל, ירידה של
כ-7.5% בהשוואה לרווח גולמי של כ-9.7 מיליון שקל בחציון הראשון לשנת 2012, בעיקר על רקע הירידה בתרומת מגזר המחשוב והתכנה.

 

הרווח מפעולות רגילותשל אמנת הסתכם בחציון הראשון לשנת 2013 בכ-1.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד מפעולות רגילות ע"ס 0.3 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת.

בחציון הראשון לשנת 2013, נרשמה ירידה בהוצאות המכירה ובהוצאות הנהלה וכלליות, ואלה היוו כ-5.8% מסך ההכנסות בהשוואה לכ-8.2% בחציון הראשון לשנת 2012.

 

הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האםלחציון הראשון לשנת 2013 הסתכם בכ-4.3 מיליון שקל, גידול של כ- 6.7% בהשוואה לחציון המקביל אשתקד.

 

צבר ההזמנותשל החברה עומד על כ- 15 חודשי פעילות. צבר ההזמנות מעניק לאמנת תשתית איתנה לפעילות ולצמיחה ונובע הן מכניסת עבודות באופן שוטף והן מפרויקטים רב שנתיים שנתקבלו בחברה.

 

על פי החלטת דירקטוריון החברה על המשך מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתי לשנים 2013
ו- 2014 בהיקף שלא יפחת מ- 75% מהרווח של החברה המיוחסת לבעלים של החברה האם חולק בחודש מאי השנה סכום של 4.0 מיליון ? כדיבידנד בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד לשנת 2012 וסכום נוסף של 4.0 מיליון ? יחולק כדיבידנד על פי רווחי המחצית הראשונה של שנת 2013.