האוצר מקים תשתית מודרנית לחסכון פנסיוני

יום ב', 13 באוגוסט 2012

ועדת המכרזים להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה בחרה בחברת נס טכנולוגיות להקים ולהפעיל את המסלקה הפנסיונית. המסלקה תייעל תהליכי עבודה, תקל על שיווק ויעוץ פנסיוני ותאפשר לציבור נגישות למידע על חיסכון פנסיוני. ההתייעלות והפחתת העלויות כתוצאה משימוש במסלקה יאפשרו הוזלת דמי ניהול בחיסכון הפנסיוני.

ההסכם עם נס טכנולוגיות צפוי להחתם בשבועות הקרובים לתקופת התקשרות של 10 שנים. נס טכנולוגיות עמדה בכל הדרישות שנקבעו במכרז, קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר הן עבור האיכות והן עבור המחיר. נס טכנולוגיות התחייבה להקים את המסלקה בזמן הקצר ביותר, ללא כל עלות קבועה.

השלב הראשון יופעל כבר במהלך הרבעון השני של 2013. בשלב זה המסלקה תאפשר העברת כספים ומידע מלא ומהימן לסוכנים וליועצים פנסיונים בהתאם לבקשת החוסך. בשלבים הבאים יוכלו חוסכים לבצע פעולות אישיות ולבקש מידע באמצעות המסלקה.בהתאם להצעת הזוכה, גופים מוסדיים לא ידרשו לשלם עבור שירותי המסלקה, כך שהפעלת המסלקה תפחית את עלויות ניהול החיסכון הפנסיוני. כמו כן, תעריפי השירותים השונים ללקוחות המסלקה לא יתייקרו במשך השנים.

לפני כשנה, הודיע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג על כוונתו להקים מסלקה פנסיונית בדרך של מכרז. בעקבות כך הוקמה ועדה מכרזים משותפת בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית, שחברים בה נציגים של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אגף החשב הכללי והלשכה המשפטית במשרד האוצר. בכתיבת המכרז ובבחינת ההצעות הסתייעה הועדה גם בחברת HMSיועצים. לפי תנאי המכרז, תשתתף המדינה בהקמת המסלקה בעלות של 10 מיליון שקלים, שיוענקו כמענק חד פעמי לנס  טכנולוגיות עם הפעלת שלב א'.

 

נספח – שלבים בהקמת מערכת הסליקה

 

 

שלב

הפעילות

מועד ההפעלה

שלב א

סליקת מידע בין גופים מוסדיים ובעלי רישיון

במהלך הרבעון השני של 2013

שלב ב

סליקת מידע לחוסכים וסליקת בקשות פעולה בין בעלי רישיון וחוסכים לבין גופים מוסדיים

שנה מהפעלת שלב א'

שלב ג

סליקת כספים בין גופים מוסדיים ובין חוסכים ובעלי רישיון לגופים מוסדיים (ללא מעסיקים)

שנה וחצי מהפעלת שלב א'

שלב ד

שילוב מעסיקים בשירותי סליקת כספים ומידע

שנתיים מהפעלת שלב א'