הגבלת מחירי האירוח של מפעילי סלולר וירטואליים על גבי רשתות הסלולר

יום ב', 30 ביוני 2014
 
על מנת לשמור על מעמדם של המפעילים הווירטואליים ובמטרה
להגביר את התחרות בענף הסלולר: פרסם משרד התקשורת הוראות
להגבלת מחירי האירוח של מפעילי סלולר ווירטואליים על גבי רשתות
הסלולר
שר התקשורת גלעד ארדן: "אנו פועלים לשמירה ולהגברת התחרות
המשוכללת בסלולאר
בכוונתי לאסור על חברות הסלולר לגבות מהמפעילים הווירטואליים
תעריפי אירוח העולים על התעריפים הנמוכים ביותר שהן מציעות
ללקוחות העסקיים שלהם, וזאת כדי לייצר כדאיות כלכלית לפעילות
המפעילים הווירטואליים"
=============================================================
מאז נחתמו ההסכמים הראשונים של מפעילי סלולר ווירטואליים עם חברות הסלולר בעלות
התשתית - ועד היום, קיימת מגמת שיפור במחירי האירוח של המפעילים הווירטואליים, אולם זו
אינה תואמת בעוצמתה את הירידה במחירים ללקוחות הפרטיים. בנוסף לכך, היקף החדירה של
המפעילים הווירטואליים לשוק הסלולר נותר בעינו, באופן המעלה חשש לגבי יכולתם להוסיף
ולפעול בשוק כשחקנים אפקטיביים לאורך זמן.
חשש זה יופחת עם יצירת תנאים בהם התעריפים הסיטונאיים יאפשרו למפעילי הסלולר
הווירטואליים למכור שירותיהם, תוך שהם משאירים לעצמם רווח קמעונאי סביר. יחד עם זאת,
ככל שהתעריפים הקמעונאיים של החברות בעלות התשתית, יהיו נמוכים מאלה המוצעים
למפעילים הווירטואליים, לא יהיה מקום למפעילים אלו בשוק הסלולר.
לכן, כדי לשמור על יכולתם של המפעילים הווירטואליים להתחרות באופן אפקטיבי, בעידן של
התגבשות קבוצות תקשורת בעלות תשתית, שוקל שר התקשורת לקבוע כי מפעילי הסלולר בעלי
התשתית לא יוכלו לדרוש מהמפעילים הווירטואליים תעריפי אירוח העולים על התעריף הנמוך
ביותר הניתן ללקוח עסקי. במסגרת השוואת התנאים המוצעים למפעילים הוירטואליים ייבחנו
גם התעריפים הנהוגים למנויים פרטיים. הוראה הנ"ל , מתייחסת להסכם הכולל שירותי סלולר
בלבד, ואינו כולל שירותים מתחום תקשורת אחר, דוגמת - תמסורת או מכירה של ציוד קצה.