WiFi הופכת להיות לרשת המרכזית בארגונים

יום א', 15 בספטמבר 2013

אתר PCoN:

כיום, עם המעבר לעולם הנייד וכניסת מספר רב של התקנים שאותם מביאים העובדים לארגון, ה-WiFiהופכת להיות לרשת המרכזית בארגונים רבים. יש לכך שורת השלכות משמעותיות שיש להיות ער להן ובמיוחד היבטי רוחב פס, אזורי כיסוי פיזי והיבטי אבטחה. המגמה הנוכחית בתחום ה-WiFiהיא הגדלת היקף השימוש בו, בכל סביבה: ציבורית, פרטית וארגונית. מספר נקודות ההתחברות החינמיות לאינטרנטדרך רשת אלחוטית ציבורית עולה וגדל בעולם והן צוברות תאוצה גם בארץ. עובדים רבים מחזיקים בכיסם סמארטפון ויש כאלה שבתיקם גם טאבלטים ומחשבים ניידים. התקנים אלה, מסתמכים בעיקר על הרשת האלחוטית בחיבור לאינטרנטויש לספק להם תשתית מתאימה.

המגמות הבולטות בתחום זה, הן זמינות מתרחבת של WiFi, תופעת הקונסיומריזציה ותכניות BYODשמיושמות בהמשך לכך, סכנות אבטחה סביב רשתות אלה, ריבוי התקנים אלחוטיים, כניסת התקנים LTEו-802.11acוצפי לכניסת תקן 802.11ad(WiGig) לשוק ב-2014. 

השימוש ב-WiFiבארגון, מעלה מגוון היבטים שחשוב לקחת בחשבון, דוגמת היבטי אבטחה שונים, סוגי המדיה המועברים והשלכותיהם, הצורך ברוחב פס מספיק ובמתן מענה ל"פיקים" של עומס, תיעדוף התקשורת לפי חשיבות, והצורך בכיסוי מלא של אתרי הארגון.

מנקודת מבט כלכלית, שימוש ב-WiFiמוזיל משמעותית את ההוצאות לטלפוניה הארגונית כמו גם מבטל את הצורך בכבלים וציוד פיזי רב שמשמש להעברת מידע ועבודה מול האינטרנט.

המגבלות והאתגרים העיקריים שמעמידה רשת ה-WiFi, כוללים את סיכוני האבטחה,איתור מהיר של הנקודות לחיבור לרשתות אלה, שלעתים גוזל זמן, מגבלות נדידה (Roaming) וצורך בהרחבת ה-WiFiהציבורי בארץ.

כיום, רוב רשתות ה-WiFiבארגונים בישראל, עובדות על רשת 802.11nשפועלת בתדרים GHz2.4ו5GHz-בקצב החל מ-Mbit/s54ועד 600Mbit/s. תקן ac802.11(מכונה גם Gigabit Wi-Fi), שכבר פועל בעולםבמהירות שידור של עד 1.3Gbps, עוד לא הגיע לארץ. תקניםad802.11(יעבוד בטווח קצר אך במהירות של עד 7Gbit/s) ו-Super WiFi(טווח של כ-20 ק"מ בשטח בנוי), עתידים להציע יציבות בחיבור, מהירות, טווח מוגדל וחיסכון כספי.

71% מתעבורת המידע האלחוטית שבוצעה ב-2012 מול סמארטפונים וטאבלטים, הייתה דרך רשתות Wi-Fi(נתוני ה-European Commission) והמספר הזה צפוי לעלות בשנים הקרובות.

לסיכום - מומלץ להתעדכן בהתפתחויות בתחום ה-WiFi ולוודא, שערוץ תקשורת חיוני זה, מיושם בארגון באופן יעיל ובטוח.