הישגי אמת

יום א', 7 בדצמבר 2014

 

א.מ.ת מיחשוב מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014

החברה מציגה צמיחה בכל תחומי הפעילות ובכלל הפרמטרים ומציגה תוצאות שיא לתקופה של תשעה חודשים:

·        גידול של כ-27% בהכנסות בתשעת החודשים (כ- 26% ברבעון השלישי)

·         גידול של כ- 16% ב-EBITDAבתשעת החודשים  (כ- 18% ברבעון השלישי)

 

יואב ויינברג, מנכ"ל החברה: "החברה ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בכל תחומי הפעילות. הגידול במכירות נובע מאיחוד התוצאות של החברות שנרכשו במהלך השנה, ומהמשך צמיחה בפעילות ה-OEM  וגידול בפעילות תשתיות המחשוב.

לצד הגידול במכירות, המשיכה החברה להציג גידול מול התקופה המקבילה אשתקד ברווח הגולמי וברווח התפעולי מפעולות רגילות.

אני מאמין בתחומי הפעילות בהם אנו פועלים ומעריך כי קיים בהם פוטנציאל צמיחה עתידי משמעותי ביותר".

 

חברת א.מ.ת מיחשוב, ספקית של פתרונות תשתיות מיחשוב בתחומי תוכנה חומרה והטמעה של מערכות מחשוב מורכבות, מדווחת על המשך צמיחה בתוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014.

הכנסותיה של א.מ.ת מיחשוב לרבעון השלישי הסתכמו ב- 171.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של 136.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ 26%.

הגידול בהכנסות ברבעון מושפע מהמשך הגידול בפעילות ה- OEMוגידול בפעילות תשתיות ה-IT, לצד תוספת ההכנסות של החברות סי.איי.אס וסיטאדל שנרכשו במהלך השנה האחרונה.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 30.4 מיליון ש"ח, ומהווה כ-17.7% מסך ההכנסות, גידול של כ-4.9 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח גולמי של כ-25.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, אשר היווה כ-18.7% מסך הכנסות החברה.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-15.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-8.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח התפעולי כלל גם "הכנסות אחרות" שנבעו ממימוש מחצית מהאחזקה במניות חברת מובילאיי אשר הניב ברבעון רווח הון בסך של כ-6.6 מיליון ש"ח (גם ברבעון המקביל מימשה החברה חלק מאחזקותיה במובילאיי ורשמה אז רווח הון  בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח). בנטרול "הכנסות אחרות" ברבעון זה וברבעון המקביל הסתכם  הרווח התפעולי מפעולות רגילות ב-8.8 מיליון ש"ח לעומת כ-7.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-19%.

 ה-EBITDAברבעון השלישי הסתכם ל-10.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 18% לעומת הרבעון המקביל, בו הסתכם ה-EBITDAל-8.7 מיליון ש"ח.

בסעיף המימון - ברבעון השלישי של 2014, נרשמו הכנסות מימון נטו בסך 1.6 מיליון ש"ח , בעיקר בשל פיחות של כ-7.5% בשער החליפין של השקל אל מול הדולר ברבעון , לעומת ייסוף של 2.2% ברבעון המקביל אשתקד אשר הביא להוצאות מהפרשי שער ולהוצאות מימון בסך 1.5 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-13.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-146% בהשוואה לרווח הנקי של כ-5.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. בנטרול הרווח בגין הכנסות אחרות נטו היה מסתכם הרווח הנקי ל-7.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-4.4 מיליון ? ברבעון המקביל, גידול של כ-76%.

תזרים המזומנים החיובי של החברה מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי על 14.0 מיליון ש"ח, שיפור ביחס לתזרים שלילי של כ-29.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שנבע מהשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות.

 

תוצאות שלושת הרבעונים:

ההכנסות בשלושת הרבעונים הראשונים של  השנה רשמו צמיחה בכל מגזרי הפעילות של החברה והסתכמו ב-521.4 מיליון ש"ח לעומת כ-411.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 27% .

הרווח הגולמי בשלושת הרבעונים הראשונים של  השנה הסתכם ב-89.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-76.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 16.5%.

הרווח התפעולי בשלושת הרבעונים הראשונים של  השנה הסתכם ב-33.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל-25.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי כלל בתקופה הכנסות אחרות בסך של כ-6.6 מיליון ש"ח בגין מכירת חלק ממניות מובילאיי ברבעון השלישי (גם בתקופה המקבילה הושפעהרווח התפעולי מהכנסות אחרות בסך 1.9 מיליון ש"ח). בנטרול הכנסות אחרות, הסתכם  הרווח מפעולות רגילות בתקופה  בכ-26.9 מיליון ש"ח, גידול של 3.6 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ-23.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDAבשלושת הרבעונים הראשונים של  השנה הסתכם בכ-31.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-16% לעומת התקופה המקבילה, בה הסתכם ה-EBITDAב-27.3 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם בכ-26.1 מיליון ש"ח לעומת כ-16.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הכנסות אחרות נטו היה מסתכם הרווח הנקי בתקופה בכ-20.0 מיליון ש"ח, לעומת 14.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול בשיעור של כ-37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.