הלמס מביא תחזית כלכלית אופטימית

יום ד', 14 במרץ 2012

בהערכת המנהלים בחודש בפברואר לגבי היקף ההזמנות (לשוק מקומי ולייצוא), היקף מכירות ומספר מועסקים, בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם נרשמה הערכה שלילית חזקה יותר מזו שנרשמה בחודש ינואר.  לעומת זאת בהיקף הייצור, מלאי המוצרים המוגמרים והיקף אשראי חלה הטבה בהערכת המנהלים.

בציפיות המנהלים לשינויים בשלושת החודשים הבאים נרשמה הטבה בכל מדדי הפעילות. ב"צפי לשינוי בהיקף ההזמנות לייצוא" המשיכה מגמת השיפור שהחלה בחודש ינואר וההערכה הגיעה כמעט לרמה שהייתה ביוני 2011 (17.1% בפברואר, לעומת 17.3% ביוני 2011). במדד "צפי לשינוי הזמנות לשוק המקומי" נצפתה החודש הערכה חיובית לראשונה מאז ספטמבר.

במדדים "צפי שינוי היקף הייצור", "צפי שינוי במחירי מוצרים מוגמרים" נצפה שיפור בהערכת המנהלים לעומת חודש קודם, בנוסף במדד "צפי שינויי היקף הייצור" המדד הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2011 בדומה למדד של "צפי שינוי בהיקף הזמנות לייצוא".

לגבי ציפיות המנהלים לשינוי – בדומה למאזן כדאי להזכיר שנתון חיובי מצביע על כך שיותר מנהלים חושבים שיהיה טוב מהרגיל לעונה (כלומר שינוי חיובי במדד) ולעומת זאת נתון שלילי מצביע על כך שיותר מנהלים חושבים שיהיה רע מהרגיל לעונה (כלומר שינוי שלילי במדד).

לדוגמא: במדד "צפי לשינוי בהיקף ההזמנות לייצוא" – הנתון שהתקבל החודש הוא 17.1%, כלומר יותר מנהלים חושבים שיהיה טוב מהרגיל לעונה.