הממשלה החליטה על אגרות תדרים, צהל והמשטרה מצפצפים

יום ה', 11 ביולי 2013

בימים אלה דנה  הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, בראשות ח"כ אמנון כהן (ש"ס), בדו"ח מבקר המדינה בניהול התדרים האלקטרומגנטים.ח"כ כהן מדגיש כי "מתברר שכספי הציבור הם הפקר. כבר לפני ארבע שנים החליטה הממשלה כי כל הגופים המשתמשים בתדרים ישלמו אגרות, כולל כוחות הביטחון. בפועל איש מהם – כולל צה"ל, המשטרה, מצפצפים". כהן אף מותח ביקורת על מנכ"ל משרד התקשורת, שהתבקש לעדכן את מאגר הנתונים על התדרים – ולא עשה כן.

המבקר מדגיש כי בשנים האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות שהביאו לגידול ניכר בביקוש לתדרים כתשתית למתן שירותי תקשורת ומידע. התדרים הם משאב לאומי מוגבל בעל ערך כלכלי רב, והשימוש בהם מחייב הסדרה במישור הבין-לאומי ובמישור הלאומי. מדינת ישראל חברה באיגוד הטלקומוניקציה הבין-לאומיITU  (International Telecommunication Union), העוסק בעיקר בהועדה בין-לאומית של תדרים, ומחויבת לפעול על פי תקנותיו ונהליו. הועדת תדרים קובעת כי תדר או תחום של תדרים ייועדו לשימושים ולשירותים שונים, והקצאת תדרים היא מתן אישור לשימוש בתדר.

המבקר גילה כי ועדת התדרים שהוסמכה על פי החלטת הממשלה משנת 2008 התכנסה והחלה לפעול רק ביוני 2010, כשנה וחצי ממועד הסמכתה, וכתוצאה מכך במשך תקופה ארוכה לא היה פיקוח שיסדיר את השימוש בתדרים לפי הוראות הדין, והליך הועדת התדרים והקצאתם נפגע. ועדת התדרים גם לא קבעה הליך להסדרת העניינים הקשורים בישיבותיה ובקבלת החלטותיה, ותיעדה את דיוניה בסיכומי דיון כלליים המתעדים בעיקר את ההחלטות, כשסיכומים אלה לא שיקפו את כל עמדות הנציגים שהועלו בדיון ואת נימוקי ההחלטות שהתקבלו.

עוד כותב מבקר המדינה כי מתחילת עבודת ועדת התדרים ועד ינואר 2013, לא התקיימה אף ישיבה בהרכב מלא בהשתתפות כל חבריה והמשקיף. הוועדה העליונה לא התכנסה ולו פעם אחת, וממילא לא הסדירה את פעולתה, את עבודת המטה, את אופן הדיווח מול ועדת התדרים, את הליך התכנסותה ואת אופן קבלת ההחלטות בה. המבקר מציין כי בשנים האחרונות מבוצעת רפורמה בחשבונאות הממשלתית, הכוללת בין היתר רישום מלא של נכסי המדינה לפי כללי חשבונאות מקובלים - אך בדו"חות הכספיים של משרד התקשורת ובדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל אין ביטוי לערכם של התדרים, שהם נכסים בלתי מוחשיים. למרות-זאת, משרד התקשורת לא החל בהליכים לקביעת הערך הכלכלי של התדרים. הנתונים הללו נדרשים למקבלי ההחלטות במשרד התקשורת, לשם התוויית מדיניותם בעידן של פיתוחים טכנולוגיים ובהתנהלות אל מול צרכני התדרים.  בנוסף לכך,  משרדי התקשורת, האוצר, הביטחון וביטחון הפנים לא ביצעו את ההחלטה שקיבלה הממשלה בשנת 2004. על פי ההחלטה יש לתקן את הפקודה והתקנות, ולקבוע שהחל מ-1.1.06 תוטל חובת תשלום אגרות על כל הגופים המשתמשים בתדרים, ובהם כוחות הביטחון. בהתאמה יוגדלו התקציבים של משרדי הביטחון, ראש הממשלה וביטחון-הפנים.