הסנדלר יחף - משרד האוצר ללא תוכניות ממוחשבות

יום ה', 30 באוקטובר 2014

 

דו"ח מבקר המדינמה  נגד העדר תכנון עבודה הכולל שליטה ובקרה ממוחשבים:

 

רקע כללי

בשנים האחרונות מתקיימת בכל משרדי הממשלה הטמעת תרבות ארגונית של תהליכי תכנון, מדידה, הערכה ובקרה. במרכיביה: בניית מתודולוגיה ממשלתית אחידה ומיסוד הכנתן של תכניות עבודה מדידות. תכניות העבודה משמשות כלי ניהול חיוני למימוש יעדיהם של הממשלה ומשרדי הממשלה ולייעול עבודתם.

בהיות משרד האוצר משרד מטה מרכזי השותף לביצוען של רפורמות רוחביות במשק, מן הראוי שיתקיימו בו מתודות מסודרות בבנייתן של תכניות העבודה ובביצוע מעקב ובקרה על יישומן ועל השגת יעדיהן.

 

 

פעולות הביקורת

בחודשים מאי-דצמבר 2013 בחן משרד מבקר המדינה את תכנונן של תכניות עבודה במשרד האוצר בשנים 2013-2010 ואת המעקב והבקרה על יישומן. הבדיקה נעשתה בשמונה יחידות ואגפים: בלשכת המנכ"ל; באגף התקציבים; באגף החשב הכללי; באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - אגף שוק ההון); באגף הכלכלן הראשי - מחקר, הכנסות המדינה וקשרים בינלאומיים (להלן - אגף הכלכלן הראשי); באגף המינהל; בלשכה המשפטית; ובמטה התקשוב הממשלתי (להלן - מטה התקשוב).

 

 

הליקויים העיקריים

 

 

במשרד האוצר לא מתקיים תהליך תכנון שמתווה תכנית אסטרטגית משרדית ואגפית

אין במשרד האוצר גורם תכנון שמתווה תכנית אסטרטגית ברמה המשרדית ומוודא שתכניות העבודה של האגפים במשרד נגזרות ממנה, מממשות את יעדיה ומתואמות איתה. רק חלק מהאגפים פועלים על פי תכנית אסטרטגית אגפית.

 

 

במשרד האוצר אין גורם מתכלל המופקד
על בחינת יישומן של תכניות העבודה

אין במשרד האוצר - ובכלל זה בלשכת המנכ"ל - גוף מרכז ומתכלל המופקד על המעקב, על הבקרה ועל הפקת הלקחים בנושא יישום תכניות העבודה של כל אחד מאגפי המשרד. היעדר מנגנון כזה פוגע בעבודת המטה של המשרד בכל הנוגע לבחינת יישומן של תכניות העבודה ולבחינת השפעותיהן על השגת המטרות והיעדים ועל ביצוע הרפורמות והתהליכים שהמשרד מקדם.

 

 

במשרד האוצר אין מערכת ממוחשבת לניהול תכניות העבודה

משרד האוצר טרם הטמיע מערכת ממוחשבת לניהול תכניות עבודה באגפיו השונים. מערכת כזו אמורה לייעל את התכנון, את הבקרה ואת שיתוף הפעולה במשרד.

 

 

משרד האוצר אינו מקיים תהליך סדור של הכנת תכניות עבודה

מדריך התכנון הממשלתי (להלן - מדריך התכנון או המדריך) הופץ למשרדי הממשלה ב-2007, והנהלת משרד האוצר אימצה את מתודולוגיית התכנון, המדידה והבקרה שנקבעה בו. למרות זאת לא הונחו אגפי המשרד לפעול על פיה.

 

 

משרד האוצר אינו מקיים תהליך סדור של מעקב ובקרה על יישומן של תכניות העבודה

לא כל האגפים שנבדקו מבצעים מעקב, בקרה ודיווח שיטתיים על יישום תכניות העבודה שלהם. אשר לאגפים שכן מבצעים זאת - קיימים הבדלים ניכרים ביניהם באופן הביצוע.

 

 

משרד האוצר לא קיים בקרה על שירותי ייעוץ להטמעת תרבות של תכנון, בקרה ומדידה

נמצא כי הנהלת משרד האוצר, חרף אחריותה וסמכותה, לא חייבה את אגפי המשרד להיעזר בשירותי חברת הייעוץ שהעסיק המשרד בשנים 2012-2009. מלבד זאת, הנהלת המשרד לא קיימה בקרה מספקת ומלאה על התפוקות ועל איכות התוצרים שהתקבלו במהלך ההתקשרות עם חברת הייעוץ.

 

 

ההמלצות העיקריות

על מנכ"ל משרד האוצר לפעול בהקדם להטמעת תרבות של תהליכי תכנון, מדידה ובקרה, זאת משום שמשרד האוצר מוביל נושאים ורפורמות שהם בליבת הפעילות הכלכלית של מדינת ישראל ובהיקפים של מיליארדי שקלים. להיעדרן של תכניות עבודה מסודרות עלולה להיות השפעה מהותית על כלל המשק.