ועדת פילבר ממליצה על יותר תחרות מול הוט ויס

יום ב', 4 ביולי 2016

הועדה  המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים - 'ועדת פילבר' - סיימה את עבודתה ומפרסמת את המלצותיה.

על חברי הועדה שמונתה בספטמבר 2015 ,הוטל לגבש המלצות בנוגע להסדרת הרגולציה, כולל גיבוש תיקוני חקיקה, וביניהם: ·הסדרים שיעודדו כניסה של שחקנים חדשים לשוק ועידוד התחרות בשוק התוכן והחדשות. ·האופן בו ראוי להחיל רגולציה על גורמי תוכן חדשים הפועלים בשוק. ·האופן הראוי להגן על עידוד יצירה מקורית ישראלית איכותית. ·משמעויות גידול בשירותי תוכן על גבי פס רחב ובמידת הצורך הסדרי פיקוח ואכיפה הנדרשים.

צוין כי "שר התקשורת ביקש לקדם את התחרות בשוק השידורים, באופן שיוביל בסופו של דבר לצמצום משמעותי של מעורבות הממשלה בתחום ולהפחתה מהותית של כללי הרגולציה".

בנוסף, לדברי הוועדה,  המהלך יביא להגברת התחרות בשוק התוכן והדעות, לפלורליזם ולשמירה על היצירה הישראלית ושוק הפקות המקור. להלן רשימת נושאים לטיפול מהמלצות הוועדה:

=הגדרת "ספק שירות אודיו-ויזואלי" וכללי הרגולציה בתחום: הוועדה ממליצה למקד את הרגולציה על ספקי שירות ששידוריהם מיועדים בעיקרם לציבור בישראל, בעלי נתחי שוק מעל לרף מסוים שנקבע. הוועדה ממליצה על מתן תקופת הגנה לספקים אודיו-ויזואליים ישראליים בנתח שוק של %10 לפחות, במהלכה יחויבו ברגולציה "צרה" בלבד, לרבות רגולציה על שידורי חדשות ובעלויות צולבות.

=הוועדה סבורה כי יש צורך בהמשך קיומה של האסדרה בתחום הפקות המקור, כיוון שבהפקות מסוג זה ישנם ערכים חברתיים ותרבותיים חיוניים המשמרים את אופייה וייחודה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, ובכלל זה ערכי שימור השפה העברית והיצירה בישראל, אך עלות הפקתן היא גבוהה ולעיתים אף אינה רווחית. על כן, ממליצה הוועדה לאמץ מתווה מדורג לשינויים בחובות הפקות המקור, במטרה לשמור על סכום  מינימאלי בהפקות מקור מסוג "סוגה עלית", שאינו יורד מהסכום המצטבר הקבוע כיום להפקות מסוג זה.

=לעניין בעל רישיון מסחרי רגיל המחויב בהפקות מקור, הוועדה ממליצה לאמץ את המלצות ועדת אייל לעניין חלוקת הבעלות וזכויות היוצרים בין הגופים המשדרים לבעלי הזכויות בדומה לאמור לעיל לעניין חלוקת הבעלות בהפקות מקור קנויות של ערוצים עצמאיים

הפחתת היקף חובת ההשקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית משנת 2019 ואילך ל-50 מיליון שקל. בנוסף, תבוטל חובת ההשקעה של הערוצים המסחריים ב"תכניות מיוחדות", כך שתמהיל ההשקעה של בעלי רישיונות אלו יהיה %70 לדרמה ו-%30 לדוקו

הפחתת היקף חובת ההשקעה בהפקות מקומיות קנויות מ-%65 ל-%50

הקלה מדורגת בחובת ההשקעה של הערוצים המסחריים בשידורי חדשות : הוועדה ממליצה על הפחתת החובה הקבועה היום בחוק הרשות השנייה להוצאת סכומי השקעה מינימליים לשידורי חדשות באופן מדורג עד לסכום שיעמוד על כ- 3/1 מסכום ההשקעה כיום. ·סוף תקופת הזיכיונות: מתן רישיונות לערוצים הייעודיים ומתן אפשרות לכניסה של ערוצים נוספים ובהם משדרים חדשים לטלוויזיה המסחרית: הוועדה סבורה כי יש צורך במתווה רגולטורי המעודד כניסתם של בעלי רישיונות נוספים לתחום זה, ועל כן ממליצה כי כל בעלי הרישיונות כאמור הממומנים מפרסומות יפעלו במסגרת רישיון מסוג אחד – "רישיון מסחרי".

הוועדה ממליצה לקבוע מדרג המבוסס על נתח שוק וותק בעל הרישיון בשוק. המדרג יעודד שחקנים חדשים ויקבע, בין היתר, כי בעל רישיון אשר עברו 3 שנים מיום שהגיע לנתח שוק של %10 מכלל ההכנסות של בעלי הרישיונות המסחריים מפרסומות יחויב בשידור חדשות. בעל רישיון מסחרי שיגיע לנתח שוק של לפחות %15 יחויב גם בהוצאה מינימאלית לטובת שידורי חדשות. בנוסף, חובת הפקות מקור תחול רק על בעלי רישיונות שהגיעו לנתח שוק של לפחות %20 מכלל ההכנסות של בעלי הרישיונות המסחריים מפרסומות. על בעל רישיון שישדר שידורי חדשות- בין מבחירה ובין מכוח חובה, תחול הרגולציה הנוגעת לשידורי חדשות, לרבות לעניין בעלויות צולבות

=.התרת שידורו של תוכן שיווקי מוסדר ומפוקח (בשידוריו של בעל רישיון מסחרי) בכפוף לחובת שקיפות ויידוע הציבור, תוך שמירה על עצמאות שיקול הדעת התוכני והיצירתי, ותוך הגנה על סוגי תכניות וסוגי מוצרים ביחס אליהם לא ניתן יהיה לאפשר שילוב תוכן שיווקי

=תיקון הכשל בשוק הפרסום בתחום עמלות היתר: לאחר בדיקות שערכה ובהתבסס על דו"חות וועדות קודמות, הוועדה זיהתה כשל שוק, שיועבר לטיפול במסגרת צוות המשותף לממונה על ההגבלים העסקיים, לרשות השנייה ולמשרד התקשורת.

הוועדה החליטה לפרסם את כללי האסדרה החדשים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית במסגרת שימוע שייערך על ידי מועצת הכבלים והלוויין, משרד התקשורת ונציג אגף התקציבים