חברת אמת מחשוב מציגה המשך צמיחה

יום ד', 26 במרץ 2014

חברת א.מ.ת מיחשוב,  מדווחת  על המשך צמיחה בתוצאותיה לשנת 2013. הכנסותיה המאוחדות של א.מ.ת בשנת 2013 הסתכמו בכ-608.1 מיליון שקל, גידול של כ-7.1%, בהשוואה להכנסות של כ-568 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה בהכנסות נובעת מהמשך הגידול בכל תחומי הפעילות של הקבוצה ובעיקר מגידול בהכנסות מגזר ה-OEM, זאת לצד האיחוד לראשונה של תוצאות חברת וראסיטי שנרכשה בחודש יולי 2013.

בחלוקה למגזרי פעילות, תחום ה-ITרשם הכנסות של כ-381.4 מיליון שקל לעומת כ-366.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. תחום ה-OEMרשם הכנסות של כ- 114.4 מיליון שקל זאת לעומת כ-90.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ובתחום שירותי ערך מוסף נרשמו הכנסות של כ-111.4 מיליון שקל לעומת כ-110 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי לשנת 2013 הסתכם ב-112.6 מיליון שקל, גידול של כ-6.4% בהשוואה לרווח גולמי של כ-105.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הגולמי נובע מהעלייה בהכנסות. שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ-18.5% מסך ההכנסות, בדומה לתקופה המקבילה.

 

 

הרווח התפעולי לשנת 2013 הסתכם בכ-40.8 מיליון שקל – גידול של כ-18.1% בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה שהסתכם בכ-34.5 מיליון שקל. הגידול ברווח התפעולי נובע מעלייה ברווח הגולמי כאמור ומהשיפור באחוז ההוצאות התפעוליות, זאת לצד הכנסות אחרות שמקורן במימוש השקעות שונות.

 הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם בכ- 25.6 מיליון שקל לעומת כ-22.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הנקי נובע מהעלייה ברווח התפעולי שקוזזה בחלקה מהגידול בהוצאות המימון וכן בהוצאות המס. ה-EBITDAלשנת 2013 הסתכם בכ-46.1 מיליון שקל לעומת 40.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. חישוב נתון ה-EBITDAמתבסס על הרווח התפעולי בתוספת הפחת והפחתות שנבעו מנכסים בלתי מוחשיים בגין חברות נרכשות.

 ההון העצמי של א.מ.ת מיחשוב הסתכם, נכון ל-31 בדצמבר 2013, בכ-182.1 מיליון שקל, והווה 53.6% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמישל כ-170.5 מיליון שקל, נכון לסוף 2012, שהיווה 51.1% מסך המאזן. יואב ויינברג, מנכ"ל החברה, מסר כי: "בשנת 2013 צמחנו מ-450 לכ-560 עובדים. בנוסף רכשנו השנה שלוש חברות בתחומי הסייבר ובסיסי הנתונים בשל הערכה כי רכישתן תסייע לנו בכניסה מהירה יותר לתחום הפעילות שלהן. כמו כן, במגזר ה-OEM, אשר הציג צמיחה בהכנסות של 28% לעומת 2012, נכנסנו לתחום הציוד הרפואי וחיזקנו את הפעילות מול לקוחות בתחום הצבאי".