יופעל מנגנון למיתון תנודות חדות בניירות ערך בודדים

יום ב', 3 בספטמבר 2012

הבורסה  מפעליה החל ב-6 בספטמבר 2012 מנגנון נוסף חדש למיתון תנודות שערים חדות בניירות ערך, בנוסף למנתקי הזרם הקיימים. המנגנון נועד למתן תנודות חדות בשערי ניירות ערך בודדים הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה.

בכך מיישרת הבורסה קו עם בורסות מובילות בחו"ל, המיישמות מנגנונים דומים זה מכבר.

המנגנון ינטר את פקודות המשקיעים ואת תנודות השערים הצפויות בכל אחד מניירות הערך, בכל שלבי המסחר. אם תנודת השער צפויה להיות חריגה, העסקה לא תתבצע ותתקיים הפסקת מסחר בת 5 עד 6 דקות, שבמהלכה ניתן יהיה לבטל את הפקודה שגרמה לתנודה החריגה הצפויה ולהגיש פקודות חדשות. בסיום הפסקת המסחר יתקיים בנייר הערך מסחר רב-צדדי ואחריו יחודש המסחר הרציף.

ניטור השערים החריגים ייעשה ביחס לשני פרמטרים – תנודה סטטית ותנודה דינמית:

תנודה סטטיתהיא התנודה הצפויה בשער של נייר ערך ביחס לשער שנקבע לנייר הערך במסחר הרב-צדדי האחרון שהתקיים בו, ואם לא בוצע בו מסחר רב צדדי (למשל במהלך טרום הפתיחה), אזי התנודה הסטטית תיבדק ביחס לשער הבסיס של נייר הערך, באותו יום.

תנודה דינמית היא התנודה הצפויה בשער של נייר ערך, ביחס לשער שנקבע לו בעסקה הקודמת.

במסחר הפתיחה תיבדק רק התנודה הסטטית, מכיוון שאין בו משמעות לתנודה דינמית.

בשאר שלבי המסחר ייבדקו, כאמור, העסקות הצפויות הן מול התנודה הסטטית והן מול

התנודה הדינמית.

אופן הפעלת המנגנון בשלבי המסחר השונים

במסחר הפתיחה

תנודה החורגת מהתחום שנקבע לתנודה הסטטית בשער התיאורטי האחרון של מניה הכלולה במדד ת"א-25 (ורק במניות אלה) לא תפעיל את המנגנון באותה מניה אלא תפעיל "פתיחה אנגלית", דהיינו דחייה של 5 עד 6 דקות במסחר הפתיחה בשוק המניות כולו.

מתכונת זו קיימת לגבי מניות ת"א-25, במסחר הפתיחה בלבד.

תנודה כזו בשער התיאורטי האחרון של נייר ערך האחר תפעיל ממתן תנודות רק באותו נייר ערך.

הפעלת המנגנון במסחר הפתיחה, בנייר ערך שאינו כלול במדד ת"-25, משמעותה - דחייה של מסחר הפתיחה באותו נייר ערך ב-5 עד 6 דקות. לאחר דחייה אחת ייבדק שוב השער התיאורטי האחרון של נייר הערך. אם התנודה עדיין גבוהה מתחום התנודה הסטטית, יידחה מסחר הפתיחה בפעם השנייה ב-5 עד 6 דקות. לאחר שתי דחיות, יתבצע מסחר הפתיחה גם אם התנודה בשער התיאורטי האחרון ממשיכה לחרוג מהתנודה הסטטית.

 

במסחר הרציף

במסחר הרציף ינטר מחשב המסחר את העסקות הצפויות כתוצאה מהגשת כל פקודה ופקודה.

אם כתוצאה מהגשת פקודת שער (LMT) צפויה להתבצע עסקה שחורגת מהתנודה הסטטית או התנודה הדינמית שנקבעה לאותו נייר ערך, אזי:

  • העסקה לא תתבצע ובמקומה יופסק המסחר לפרק זמן של 5 עד 6 דקות.
  • יתקיים בנייר הערך מסחר רב-צדדי במתכונת מסחר פתיחה, במהלכו ניתן יהיה להגיש פקודות חדשות, לעדכן ולבטל פקודות קיימות.
  • הפקודה שגרמה להפעלת ממתן התנודות תירשם בספר הפקודות.

אם כתוצאה מהגשת פקודה צפויות להתבצע מספר עסקות, שחלקן אינן חורג מהתנודה הסטטית או הדינמית וחלקן חורג מתנודות אלה, אזי:

  • העסקות שאינן חורגות יבוצעו מיד.
  • העסקות שחורגות לא יבוצעו ויופעל ממתן התנודות.
  • חלק הפקודה שלא בוצע יירשם בספר הפקודות וישתתף במסחר הרב-צדדי שיתקיים לעיל כעבור 5 עד 6 דקות.