ירידה בשכר בתעשייה עלייה בהייטק

יום ג', 5 ביולי 2011

מניתוח מחלקת המחקר הכלכלי, באגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבע הראשון של 2011,לראשונה מזה שנה, ירד השכר הריאלי בתעשייה: נסיגה ריאלית של 0.4% נרשמה בשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לאחר עלייה של 2.5% ברבע הקודם.

כך, הסתכם השכר החודשי הממוצע בתעשייה ברבע הראשון של השנה ב- 12,213 ?, הגבוה בכ- 40% מהשכר הממוצע במשק ומעל לפי 3 משכר המינימום (שעמד על 3,850 ? ברבע הראשון של 2011).

הירידה בשכר הריאלי בתעשייה בתחילת 2011 חלה למרות גידול נומינלי מהיר של 3.6% בשכר הממוצע לשכיר. עלייה זו קוזזה כולה בשל עליית מחירים מהירה בשיעור של 4.0% בתקופה הנסקרת. הגידול בשכר הנומינלי התרחש, ככל הנראה, על רקע גידול נוסף בשעות העבודה למועסק במהלך השנה החולפת.

בחינת התפתחות השכר הנומינלי לפי קבוצות ענפים מגלה כי העלייה בשכר ברבע הראשון של 2011 משקפת עלייה נומינלית במרבית קבוצות ענפי הטכנולוגיה, כאשר בולטת במיוחד העלייה בשכר ענפי הטכנולוגיה העילית. חריגים נמצאו ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית, שרשמו ירידה בשכר הנומינלי, שנגזרה ברובה המכריע מענף הכימיה.

בחינת התפתחות השכר הריאלי לפי קבוצות ענפים מגלה כי הירידה בשכר ברבע הראשון של 2011 משקפת ירידה ריאלית במרבית קבוצות ענפי הטכנולוגיה, כאשר בולטת במיוחד ירידה ניכרת בשכר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. מנגד, למרות שיעור האינפלציה הגבוה נמשך הגידול בשכר בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

ירידה ניכרת, של 7%, נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית ברבע הראשון של 2011, זאת לאחרגידול של 0.9% ברבע הקודם. השכר בקבוצה זו הסתכם ב- 14,477 ? לחודש (כ- 66% מעל השכר הממוצע במשק). ירידה זו בשכר נגזרה בעיקר מירידה דרמטית, של 12.9%, בשכר הריאלי של עובדי ענף הכימיה, זאת על רקע שכר גבוה במיוחד בתקופה המקבילה אשתקד (בעיקר בגלל חודש מרץ 2010). בנוסף, נסיגה קלה נרשמה בשכר העובדים בענף הציוד החשמלי (0.9%-). הירידה קוזזה במעט הודות לגידול בשכר העובדים בענף המכונות והציוד (3.1%).

במקביל, ירידה ריאלית נרשמה גם בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית:ירידה ריאלית של 1.3% נרשמה בתקופה הנסקרת, לאחר עלייה של 2.4% ברבע הקודם. כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה ב- 10,306 ? לחודש (כ- 18% מעל השכר הממוצע במשק).  ירידה זו, נגזרה מירידה חדה, של 6.1%, בשכר העובדים בענף הכרייה והחציבה (כנראה על רקע השביתה באחד המפעלים הגדולים בענף בחודשים ינואר – פברואר 2011), לצד נסיגה בענפי הגומי והפלסטיק (0.9%-) והמתכת (0.8%-). מנגד, עלייה קלה נרשמה בשכר הריאלי בענף התכשיטים (0.5%).

בדומה, גם בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית נסוג השכר הממוצע ריאלית ברבע הראשון של 2011: ירידה של 0.9% נרשמה לאחר עלייה של 2.7% ברבע הקודם. כך,הסתכם השכר הממוצע ב- 8,061 ? לחודש (כ- 8% פחות מהשכר הממוצע במשק, אך יותר מפי 2 משכר המינימום). הנסיגה נגזרה מירידה בשכר הממוצע של מרבית הענפים: העור (3.8%-), ההוצאה לאור ודפוס (2.7%-), הנייר ומוצריו (2.3%-), טקסטיל וההלבשה (1.2%-). יציבות נרשמה בשכר הריאלי של העובדים בענפי המזון, העץ והריהוט.

מנגד, נמשכה בתחילת 2011 עליית השכר הריאלי של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית:עלייה ריאלית חדה, של 3.1%, נרשמה לאחר גידול דומה, של 2.9%, ברבע הקודם. גידול זה, משקף עליית שכר במרבית ענפי הקבוצה, כאשר גידול מואץ נרשם בשכר הריאלי של העובדים בענף כלי ההובלה (9.8%), לצד גידול בענפי הציוד האלקטרוני לבקרה, פיקוח ורפואי (3.5%) והרכיבים האלקטרוניים (3.3%). מנגד, ירידה של 2.7% נרשמה בשכר הריאלי של עובדי ענף ציוד התקשורת האלקטרוני. השכר הממוצע של עובדי הקבוצה הסתכם ברבע הראשון של 2011 ב- 18,328 ? לחודש, יותר מפי 2 מהשכר הממוצע במשק.

השכר הגבוה ביותר בתעשייה ברבע הראשון של 2011 נרשם בענף הכרייה והחציבה – 28,007 ש"ח בממוצע לחודש. שכר זה הינו יותר מפי 3 מהשכר הממוצע במשק ויותר מכפול השכר הממוצע בתעשייה. אחריו, נמצא השכר בענף ציוד התקשורת האלקטרוני – 21,698 ש"ח בממוצע לחודש, וענף הציוד האלקטרוני לבקרה ולפיקוח רפואי – עם שכר ממוצע של 20,303 ? בממוצע לחודש.

לעומת זאת, השכר בענף הנעלים והעור ממשיך להיות הנמוך ביותר בתעשייה - 6,220 ש"ח בממוצע לחודש. למרות זאת, חשוב להדגיש כי גם רמת שכר זו גבוהה ב- 62% משכר המינימום ברבע הראשון של 2011 (3,850 ש"ח לחודש).