מאזן חיובי לאמנת

יום ב', 31 באוגוסט 2015

חברת אמנת ניהול ומערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2015, בהם היא מציגה צמיחה ושומרת על איתנות פיננסית ועל צבר הזמנות גבוה. החברה חילקה בשנת 2015 עד כה דיבידנד בסך של 4.1 מיליון שקל והכריזה על דיבידנד נוסף של 3.5 מיליון שקל.

הכנסות אמנת ברבעון השני לשנת 2015 הסתכמו בכ- 92.6 מיליון שקל, עליה של כ-17.1% בהשוואה להכנסות של כ- 79.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החציון הראשון לשנת 2015 הסתכמו בכ-163.4 מיליון שקל, עליה של כ-15.9% בהשוואה להכנסות של כ- 141.0 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של אמנת ברבעון השני לשנת 2015 הסתכם בכ-5.9 מיליון שקל, עליה של כ-32% בהשוואה לרווח גולמי של כ-4.5 מיליון שקל ברבעון השני לשנת 2014.

בחציון הראשון לשנת 2015 הרווח הגולמי הסתכם בכ-11.7 מיליון שקל, עליה של
כ-40% בהשוואה לרווח גולמי של כ-8.3 מיליון שקל בחציון הראשון לשנת 2014.

הרווח מפעולות רגילות של אמנת הסתכם ברבעון השני לשנת 2015 בכ-2.7 מיליון ש"ח. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת.

ברבעון השני, נרשמה ירידה בהוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות, ואלה היוו ברבעון השני לשנה זו כ- 3.4% מסך ההכנסות בהשוואה לכ-4.2% ברבעון השני לשנת 2014.

בחציון הראשון לשנת 2015 הסתכם הרווח מפעולות רגילות של אמנת בכ-5.2 מיליון ש"ח לעומת רווח מפעולות רגילות ע"ס 3.0 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, עליה של כ- 7.5%. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת.

בחציון הראשון לשנת 2015, נרשמה ירידה בהוצאות המכירה ובהוצאות הנהלה וכלליות, ואלה היוו כ-4.0% מסך ההכנסות בהשוואה לכ-5.0% בחציון הראשון לשנת 2014.

הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם לרבעון השני לשנת 2014 הסתכם בכ-2.6 מיליון שקל, גידול של כ- 5.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בחציון הראשון הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם הסתכם בכ-4.4 מיליון שקל, ירידה של כ- 9.0% בהשוואה לחציון המקביל אשתקד וזאת על רקע העובדה שברבעון הראשון של שנת 2014 היו הכנסות אחרות (מימוש נכס נדל"ן) ע"ס כ- 1.6 מיליון ?.

צבר ההזמנות של החברה עומד על 14 חודשי פעילות. צבר ההזמנות מעניק לאמנת תשתית איתנה לפעילות ולצמיחה ונובע הן מכניסת עבודות באופן שוטף והן מפרויקטים רב שנתיים שנתקבלו בחברה.

על פי החלטת דירקטוריון החברה על המשך מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתי לשנים 2015

ו- 2016 בהיקף שלא יפחת מ- 75% מהרווח של החברה המיוחס לבעלים של זכויות הוניות