מבקר המדינה מותח ביקורת על מחדלים בחיל המודיעין

יום ג', 5 באפריל 2016
מבקר המדינה  מותח ביקורת בדוח חדש על הערכות לקויה של תכנון, הדרכה והפעלה של במערכת המודיעין.
כללית קובע המקר כי ההכשרה וההדרכה של חיילי חמ"ן הם מרכיבים מרכזיים בבניין כוחו של החיל, ויש להן חשיבות רבה להשגת היכולות לעמוד בתפקידים המוטלים על אמ"ן. במרכזה של פעילות ההכשרה וההדרכה בחיל עומד בית הספר למודיעין, שהוא אחד מבסיסי ההדרכה הגדולים בצה"ל, ושותפים לו מספר גופי מטה במקמנ"ר העוסקים בתחומים אלה. בית הספר למודיעין ומקמנ"ר מתכננים ומקיימים פעילות הכשרה והדרכה ענפה ומורכבת, המושפעת ונגזרת מהשינויים המשמעותיים החלים בכלל המרכיבים המבצעיים בחמ"ן בשנים האחרונות, ובכך הם תורמים תרומה חשובה לבניין כוחו של אמ"ן. 
 
ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים, חלקם מהותיים, בתחומי ההכשרה וההדרכה בחמ"ן. חלק מהליקויים שנמצאו במקמנ"ר הם ברמה כלל-חילית. ליקויים נוספים שנמצאו בבית הספר למודיעין עצמו נוגעים לנושאי הליבה הקשורים להכשרה ולהדרכה. הצטברותם של ליקויים אלה פוגעת הן ביכולתה של מקמנ"ר למלא את ייעודה ואת תפקידיה בקביעת המדיניות בתחום ההדרכה ובקיום פיקוח ובקרה על מימושם, ופוגעת ביכולתו של גוף ההכשרה וההדרכה המרכזי של חמ"ן - בית הספר למודיעין - למלא היטב את ייעודו ואת תפקידיו.
 
אי-קביעת מדדי כשירות של מקצועות המודיעין השונים
מדדי הכשירות בחמ"ן, שעל פיהם מוגדרים מרכיבי התפקיד בתיקי היסוד  של הקורסים בבית הספר למודיעין, נקבעים על ידי המנחים המקצועיים באמ"ן לפי המערך שעליו הם מופקדים, ללא קיום בקרה של מטה מקמנ"ר, במטרה לבחון מדדי כשירות אלה בראייה כלל-מערכתית. היעדרו של גורם מטה במקמנ"ר המרכז את תהליך קביעת מדדי הכשירות, אישורם והבקרה עליהם בראייה כלל-חילית, עלול להביא לפגיעה בתהליכי ההכשרה וההסמכה בחיל.
 
ליקויים בארגון גורמי המטה במקמנ"ר העוסקים בתחומי ההדרכה וההכשרה 
1. מפקד בית הספר למודיעין משמש ראש מחלקת (להלן - רמ"ח) ההדרכה במקמנ"ר (להלן - רמ"ח ההדרכה החילי), והוא ממלא תפקיד מטה זה שנים רבות בנוסף לתפקידו הביצועי כמפקד בית הספר למודיעין. במצב ארגוני זה של כפל תפקידים, עלולה להיגרם פגיעה ביכולתו של רמ"ח ההדרכה החילי להנחות את בית הספר למודיעין ולפקח על פעילותו, ועלולה להיגרם גם פגיעה מובנית ביכולתה של מקמנ"ר לטפל בצורכי ההכשרה וההדרכה האחרים של חמ"ן. 
2. ענף ההדרכה במקמנ"ר (להלן - ענף ההדרכה החילי) הוקם במרץ 2013 במסגרת בית הספר למודיעין, והוא כפוף פיקודית למפקד בית הספר למודיעין בתפקידו הנוסף כרמ"ח ההדרכה החילי. מצב ארגוני זה יוצר קושי מהותי של ענף ההדרכה החילי להנחות את בית הספר למודיעין, שהוא הגוף העיקרי של חמ"ן בתחום ההכשרה וההדרכה, ונפגעת היכולת לקיים בקרה מקצועית נאותה על פעילותו, והיכולת לטפל בצורכי ההדרכה וההכשרה האחרים בחמ"ן. 
 
ליקויים במבנה הארגוני של בית הספר למודיעין ובניהול הסגל שלו
1. אף על פי שמשנת 2008 - המועד שבו פורסם העדכון האחרון לפקודת הארגון (להלן - פק"א) של בית הספר למודיעין - חלו בו שינויים ארגוניים מהותיים, אשר להם השלכות מבניות, תקציביות ומשאביות רבות, אג"ת ומקמנ"ר לא פעלו מאז, כל אחד בתחומו, למימוש סמכותם כנדרש מהם לעדכון הפק"א של בית הספר למודיעין. 
2. מצבת כוח האדם של סגל בית הספר למודיעין גדולה מתקן כוח האדם בכ-58%. איוש עודף משמעותי זה נובע, בין היתר, מהצבות של כוח אדם מעבר לתקנים הקיימים ("על-תקניים"); מהצבות של כוח אדם לתפקידים ביחידה על בסיס או על חשבון תקנים אחרים ("פיקציות"); והן מסיפוח כוח אדם מיחידות אחרות לבה"ד 15 לתקופות ארוכות החורגות מהנקבע בפקודות הצבא. מצב זה קיים כבר משנת 2010, אך הנושא בעיקרו לא טופל בעבודת מטה כוללת, סדורה ורצופה על ידי מקמנ"ר ובה"ד 15. הדבר מביא לידי עיוותים ארגוניים, וגורם לליקויים חמורים ומהותיים, המקשים על הניהול והשליטה על סגל בית הספר למודיעין.
 
ליקויים בפיתוח ההדרכה ובבקרה הדרכתית
1. חלק גדול מנוהלי תקן לאיכות בהדרכה (להלן - תל"ב) של בית הספר למודיעין אינם מתוקפים, אינם מעודכנים ואינם מותאמים לצורכי ההדרכה הנוכחיים ולסביבה ההדרכתית המתקיימת בפועל. 
2. ל-17 מתוך 77 הכשרות יסוד (22%) שהתקיימו בבית הספר למודיעין לא היו תיקי יסוד מתוקפים. כמו כן, גם ל-64 מתוך 320 הכשרות מתקדמות (כ-20%) המתקיימות בבית הספר למודיעין ובכלל יחידות אמ"ן, לא היו תיקי יסוד מתוקפים.
3. תחום פיתוח הדרכה בבית הספר למודיעין אינו עורך ביקורות מטה לכלל תחומי ההדרכה ברמת המדורים והענפים המקצועיים השונים, ואין תכנית שנתית לביצוע ביקורות כאלה; תחום פיתוח הדרכה גם לא ערך כלל תצפיות הדרכתיות לסגל ההדרכה שנמצא בתקופת ההדרכה הראשונה שלו בשנים 2013 ו-2014, כנדרש. 
4. משוב השטח הוא אחד הכלים המרכזיים להערכת אפקטיביות ההכשרה. מתוך 90 קורסי היסוד שנערכו בשנת 2014 (כולל קורסי מבואות וקורסי המשך) בבית הספר למודיעין, לא נערכו משובי שטח ל-45 קורסים (50%), כנדרש; כמו כן, גם לכל 155 ההכשרות המתקדמות שנערכו בבית הספר למודיעין בשנת 2014 לא נערכו כלל משובי שטח. אי-ביצוע משובי השטח כסדרם והיעדרה של בקרה מרכזית בבית הספר למודיעין עלולים לפגוע ביכולתו לקיים תהליך מלא ושלם של הפקת לקחים (מקצועיים, הדרכתיים, ארגוניים ותשתיתיים), ויישומם והטמעתם כחלק ממעגל הלמידה וההדרכה המלא.
 
ליקויים בהכשרת הקצונה הזוטרה
תהליך פיתוח המתכונת החדשה של קורס קמ"נים, המהווה את קורס הדגל של הכשרת הקצונה של כלל מערכי חמ"ן, נעשה מתחילתו ללא עבודת מטה מתואמת, כוללת ורציפה. התנהלות זו הביאה לכך שגיבוש מתכונתו החדשה של קורס הקמ"נים נמשך זמן רב, ונותרו פערים תורתיים ומקצועיים שנגרמו בשל חוסר מעורבות של גורמים רלוונטיים שונים בעבודת המטה. 
 
הכשרת טירוני חמ"ן
הטירונות של חיילי חמ"ן נעשית בבסיס הטירונים בשיתוף מערך "מגל" של הזרוע לבניין הכוח ביבשה (להלן - זרוע היבשה). בבסיס  הטירונים לא התקיימה הכנה סדורה של סגל הטירונים, והנחיית ראש אמ"ן מנובמבר 2013, ולפיה יש לשפר את יחס מפקד-חניך הקיים כדי לאפשר חניכה והדרכה אישיים יותר, לא מומשה.