מכרזי מחשוב בבנק ישראל

יום ב', 27 באוגוסט 2012

בנק ישראל מזמין בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אבטחת מידע.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר רכש מהבנק את מסמכי המכרז, הגיש הצעתו בהתאם לתנאי המכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:

 1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 2. המציע מעסיק ארבעה עובדים מקצועיים לפחות בתחום המיחשוב.
 3. ההצעה כוללת שירותי ייעוץ בשלושה תחומים לפחות מבין התחומים המנויים במסמכי המכרז.
 4. בכל אחד מהתחומים הנכללים בהצעתו, המציע סיפק שירותי ייעוץ באבטחת מידע לשני ארגונים לפחות מהמיגזר הפיננסי ולארגון אחד לפחות מהמיגזר הבטחוני (לרבות תעשיות בטחוניות), שבכל אחד מהם 300 עובדים לפחות, בהיקף של 400 שעות ייעוץ לפחות לכל ארגון, בשנים 2010 ו/או 2011 ו/או 2012.
  לעניין סעיף זה - "שירותי ייעוץ" כוללים הרצת כלי אבטחה, תיחקור אירועים, ניתוח טכני של מערכות סקרי סיכונים וכו'.

את מסמכי המכרז  יש להגיש עד ל-10 בספטמבר.

ניהול פורטפוליו ארגוני

בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת פתרון לניהול פורטפוליו ארגוני (PPM), הכולל, לכל הפחות, את המודולים הבאים: תוכניות עבודה, ניהול פרויקטים, ניהול דרישות וניהול פורטפוליו.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר רכש מהבנק את מסמכי המכרז, הגיש הצעתו בהתאם לתנאי המכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:

 1. המציע הינו בעל זכויות היוצרים במערכת, או מורשה על ידי היצרן לספק את המערכת המוצעת על ידו.
 2. המציע סיפק והתקין את המערכת המוצעת על ידו ב-2 ארגונים לפחות בישראל, אשר בכל אחד מהם מועסקים 200 עובדים לפחות ו-30 משתמשים במערכת לפחות.
  לצורך עמידה בתנאי סף זה, "מערכת" תיחשב כזו שנמצאת בשלב הייצור (PRODUCTION), שכוללת, לכל הפחות, מודולים המשמשים לתכנון וניהול תוכניות עבודה וניהול דרישות, ושעלתה לאוויר במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 3. מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע ניהל שני פרויקטים לפחות של ניהול פורטפוליו ארגוני (PPM), וזאת בשני ארגונים שונים, אשר בכל אחד מהם 200 עובדים לפחות.
  לצורך עמידה בתנאי סף זה, "פרויקט" ייחשב כזה שכולל, בין היתר, מודול המשמש לתכנון וניהול תוכניות עבודה, ושעלה לאוויר במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 4. כל אחד מהמיישמים המוצעים מטעם המציע פיתח והתאים את המערכת המוצעת בארגון אחד לפחות בישראל, שבו מועסקים 100 עובדים לפחות. מובהר, כי במידה והוצעו מספר מיישמים מטעם המציע, אי עמידתו של אחד מהם בתנאי הסף תביא לפסילת ההצעה בכללותה.
  לצורך עמידה בתנאי סף זה, "מערכת" תיחשב כזו שכוללת, לכל הפחות, מודולים המשמשים לתיכנון וניהול תוכניות עבודה וניהול דרישות, ושעלתה לאוויר במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום רביעי, 5 בספטמבר .

הגירת מסדי נתונים

בנק ישראל מזמין בזה הצעות למתן שירותי תכנון, פיתוח ויישום הגירה מלאה של מסדי נתונים ורכיבי תוכנה מהמחשב המרכזי לסביבה הפתוחה במערכות בנק ישראל. עם סיום הפרויקט, בכוונת הבנק לחדול לצמיתות משימוש בפלטפורמת ה-MF, ועל המציע להתחייב לספק פתרון, שיאפשר את סיום השימוש בפלטפורמת ה-MF.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר רכש מהבנק את מסמכי המכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:

 1. המציע (בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו) מוסמך ורשאי להקנות לבנק את הרישיונות וזכויות השימוש בתוכנות, בפתרונות, בתוצרים (ובכל יתר הקניין הרוחני), הדרושים לצורך אספקת השירותים בהתאם למתווה המתואר בהצעת המציע, ואין כל מניעה ו/או הגבלה בהקניית הרישיונות והזכויות כאמור לבנק.
 2. המציע (בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו) הוכיח כי ביצע פרויקט הגירה אחד לפחות מה- MF, בארץ או בחו"ל, שהסתיים במהלך 6 השנים האחרונות, ואשר כלל את כל השלבים הבאים: מיפוי, תכנון הגירה, יישום הגירה, בדיקות, הדרכות, מעבר לייצור והטמעה. נדרש, כי פרויקט כאמור היה בהיקף של 500 תוכניות לפחות ו- 50 קבצי מסד נתונים לפחות. תנאי זה צריך להתקיים במלואו במציע או בקבלן המשנה מטעמו.
 3. למציע (בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו) ניסיון מוכח בהסבת  Adabas/Natural מהמחשב המרכזי לסביבת  Adabas/Natural בסביבה הפתוחה בפרויקט אחד לפחות, שהסתיים במהלך 6 השנים האחרונות. תנאי זה צריך להתקיים במלואו במציע או בקבלן המשנה מטעמו.
 4. למנהל הפרויקט המוצע לביצוע הפרויקט ניסיון בניהול פרויקט הגירה אחד לפחות מ- MFלסביבה פתוחה, שהסתיים במהלך 6 השנים האחרונות, ואשר כלל לפחות תכנון, יישום, ביצוע בדיקות ומעבר לייצור. נדרש כי פרויקט כאמור היה בהיקף של 500 תוכניות לפחות ו- 50 קבצי מסד נתונים לפחות.