מכרז לשירותי ייעוץ עבור פורטל רישוי עסקים

יום ג', 28 ביוני 2011

מדינת ישראל - משרד האוצר - אגף החשב הכללי - ממשל זמין

מכרז ממוכן 2011-85-5 לקבלת שירותי ייעוץ עבור פורטל רישוי עסקים

  1. פרוייקט ממשל זמין באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "עורך המכרז") יוצא למכרז ממוכן 2011-85-5 לקבלת שירותי ייעוץ עבור פורטל רישוי עסקים (להלן: "השירותים").
  2. המכרז ינוהל כמכרז מקוון בפורטל הספקים, כאשר במקביל יידרשו המציעים להגיש הצעה לתיבת המכרזים הפיזית.על המציעים להצטייד בכרטיס חכם, כמפורט במסמכי המכרז.
  3.  תקופת ההתקשרות לקבלת השירותים הינה למשך עשרים וארבעה חודשים. לעורך המכרז קיימת אופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות.
  4. מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.
  5. עורך המכרז אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  6. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאיסף):

צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת משרד האוצר בסך של 10,000?בתוקף לא יאוחר מה-14/7/11  ועד ל- 14/1/2012. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיוןלעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)תשמ"א 1981.

המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976-

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום.

התחייבות המציע לעמוד בדרישות תשלומים סוציאליים, לתשלום שכר מינימום לעובדים וכן לקיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות.

מסירת העתק תעודת רישום התאגיד במרשם, תקפה על פי הוראות הדין.

הצהרת המציע בדבר כל הפרטים והמידע אודותיו.

צירוף נסח חברה עדכני.

המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות בייעוץ בתחום רישוי עסקים ובכתיבת ועריכת מפרטים בתחום רישוי עסקים ומכיר את תחום החקיקה ותקנות צו רישוי עסקים.

על המציע לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות נוספות כמפורט במסמכי המכרז.

השתתפות במכרז הינה ללא תשלום.