ממשל זמין מבקש מידע על סחר אלקטרוני

יום ג', 28 ביוני 2011

משרד האוצר - אגף החשב הכללי - ממשל זמין  פרסם   בקשה לקבלת מידע בנושא תשתיות תוכנה למערכת סחר אלקטרוני.

ממשל זמין מבקש לקבל מידע בנושא תשתיות תוכנה למערכת סחר אלקטרוני, לקראת מימוש מערכת חדשה לשירות התשלומים הממשלתי.

הובהר כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ואינה מהווה הקמת

מאגר ספקים. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המידע יחולו על מוסר המידע בלבד ומוסר

ה.RFI -   המידע לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת המענה.

 ממשל זמין אינו מתחייב להשתמש במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז, או לכל

מטרה אחרת.

פנייה זו מיועדת לחברות העוסקות בפיתוח, שיווק והפצה של תוכנות תשתית לסחר

אלקטרוני באתרי אינטרנט.

 ניתן להוריד את המסמכים מאתר האינטרנט של משרד האוצר

 תחת הכותרת מכרזיםWWW.MOF.GOV.IL