A2B מציעה תוכנית לשיפור מערכות התפעול

יום ד', 4 בדצמבר 2013

A2B מציעה תוכנית לשיפור מערכות התפעול.
חברת A2B מקיימת בארגונים שונים תוכנית לשיפור מערכות התפעול. לאחרונה התקיימה התוכנית בחברת תרופות בהנחיית לואיס טריגר.


יעדי התוכנית הם: זיהוי פערים בין "המצוי" ו"הרצוי" בתחומי הניהול, לימוד והפנמת מתודות ניהול תקדמות, בעיקר מבוססות על השילוב של "תורת האילוצים" (TOC) והשיטה היפנית "הניהול הרזה" (LEAN);

בניית תוכנית עבודה "ראשונית" שתתרכז ב"אילוצים" המרכזיים בארגון - מבוססת על ניתוח PARETO;  עם ליווי יישום תוכנית עבודה ראשונית; תוכנית עבודה להמשך "Roll Out" של שיפור התפקוד הניהולי.
 

התוכנית מתבצעת ב-3 שלבים ליניאריים, כשהנחת היסוד היא שרוב התשובות נמצאות בהון האנושי של הארגון.

התפקיד העיקרי של המוביל הוא, לאחר ניתוח ראשוני, להוות "מורה דרך" (Mentor) בהעברת מתודות ניהול מתקדמות, ולהוות Facilitator בבנייה ובביצוע תוכנית עבודה שמשקפת את המטרה כפי שהוגדרה.


לפרטים: דורית כהן, מנכ"ל A2B, 03-9044077/116
 www.a2business.co.il ,dorit@a2business.co.il