סוף סוף יותר ליברליזציה באישור יבוא ויצוא

יום א', 13 בדצמבר 2015

אולי סוף סוף ישבר המונופול של מכון התקנים שהוא למעשה הכלי הממשלתי היחידי הבוחן ומאשר את מרבית מוצרי היבוא לארץ ובאחרונה גם מוצרי היצוא.

הצעת חוק של סיעת כולנו מבקשת לשים סוף למונופול זה המעכב אישרים להכנסת סחורה לארץ והוא עתיר בירוקרטיה.

יצוין כי הכרזות על ליברליזציה בתחום זה כבר הושמעו לרוב בעבר אך לא נשאו כל פירות בשיפור התחרות בענף התקינה.

ועתה חוק מכון התקנים אולי יכנס לתוקף לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקנים הקובעת כי יבואנים יוכלו להכניס לארץ מוצרים שעומדים בתקן בינלאומי ללא בדיקת מכון התקנים הישראלי. היבואן יידרש להצהיר כי המוצר המיובא עומד בתקן בינלאומי. עד כה נדרשה בדיקת מכון לכל מוצר מיובא, גם אם היה לו אישור של מעבדה מוכרת בחו"ל.

הצעת החוק נועדה להביא ליישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום התקינה בישראל ולבצע רפורמה בפעילות מכון התקנים. ההצעה נועדה לפשט את הליכי היבוא והיצוא, לעודד סחר חופשי, להגביר את האחריות של יבואנים על מוצרים שיש עליהם תקן רשמי ולחזק את האכיפה של הממונה על התקינה.

בין היתר, מחייבת הצעת החוק את היבואן, המשווק או היצרן, להודיע לממונה על התקינה במשרד הכלכלה על כל מקרה שבו נודע לו כי מוצר שמכר, ייבא או ייצר לא עומד בדרישות התקן הרשמי שנקבע לגביו. הצעת החוק גם מסמיכה את הממונה על התקינה במשרד הכלכלה להורות ליבואן להודיע לציבור על כך שמוצר אינו עומד בדרישות התקן הרשמי שנקבע לגביו.

הממונה על התקינה אף רשאי להורות ליבואנים וליצרנים להפסיק לייצר מוצר או להשמידו אם נמצא שהוא מסכן את שלום הציבור. בנוסף לזה, נקבעו אמצעי אכיפה מנהליים שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה יהיה מוסמך להטיל על יבואנים ויצרנים, בשל הפרות הקבועות בחוק.

 העיקרון המרכזי שעומד בבסיס הרפורמה קובע כי שחרור היבוא מהמכס יתבצע גם על בסיס תצהיר יבואן במקום על בסיס בדיקת מכון התקנים. הכנסת למעשה הגבילה את דרישת בדיקת מעבדה, כתנאי לשחרור היבוא מהמכס, רק למוצרים מסוימים שקבע הממונה על התקינה.על פי הצעת החוק, תתוקן פקודת היבוא והיצוא כך שייקבע הסדר ספציפי לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי, כך שניתן יהיה להגיש תצהיר בדבר התאמת מוצר לתקן הרשמי ללא צורך בביצוע בדיקת התאמה עבור קטגוריות שונות של מוצרים.

חוק התקנים החדש קובע כי שר הכלכלה יקבע, בהתייעצות עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, אילו מוצרים יוכלו להיכנס לישראל על בסיס תצהיר יבואן. קביעת הממונה תהיה פתוחה לשימוע ציבורי. בחוק גם נקבע כי היות ומכון התקנים מהווה מונופול בשוק התקינה, מחירי הבדיקות במחירון יחייבו אישור של שר הכלכלה. בנוגע לסוגים מסוימים של תעריפי שירות, יידרש בנושא אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

התיקון לחוק ייכנס לתוקף חודשיים מיום פירסומו, זאת למעט הוראות בדבר חובות על עוסק, סוגיות הנוגעות להגברת האכיפה של הממונה על התקינה וכן יישום הרפורמה בפקודת היבוא והיצוא. רפורמה זו תיכנס לתוקפה שישה חודשים מיום פירסום החוק.

עכשיו לא נותר אלא להמתין ולראות אם כללים אלה לא ישארו על הנייר בלבד.