עליה בתוצר ענף התקשוב

יום ב', 17 באוגוסט 2015

מול הנתונים המדאיגים על האטה חמורה במשק - במרבית הפרמטרים של תפוקה, צריכה, השקעות - יש נחמה חלקית בהתקדמות  ענף התקשוב וזאת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ואלה עיקרי הדברים:

ענפי טכנולוגיות המידע (ICT): אומדן לשנת 2014-עלייה של4% בתוצר

               -תוצר   ICT i nformation and Communications Technologies

הסתכם בשנת 2014 ב-74.8 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים (על פי אומדנים ראשונים) והיווה 11% מכלל התוצר העסקי במשק.

·                בשנת 2014 עלה תוצר ה-ICT  ב-4%, לאחר ירידה של 1% בשנת 2013.

·                במספר המשרות בענפי ה-ICT  נרשמה ירידה של 1% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי היה כ-5%, בדומה לשנה קודמת.

·                התמורה הממוצעת למשרה  [1] ב-ICT  עלתה ב-5% (בהשוואה ל-2013): בענפי השירותים נרשמה עלייה של 7%, בענפי התעשייה עלייה של 2% ובענפי המסחר עלייה של 1%.

·               יצוא ענפי ה-ICT הסתכם בשנת 2014 ב-66 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, חלקו מסך יצוא סחורות ושירותים במשק היה 19%, בהשוואה ל-16% בשנת 2013.

 

[1]תמורה למשרה כוללת את ההוצאה לשכר ולמשכורת והוצאות נלוות לשכר ולמשכורת (הוצאות המפעל הקשורות בהעסקת השכירים שאינן מופיעות בגיליונות התשלום).