פעילות גוברת בחקר סכנות הקרינה מהסלולר

יום ג', 1 ביולי 2014
קרינה אלקטרומגנטית ומדיניות הטיפול במערכת החינוך
 
מסמך זה נכתב במכון המחקר של הכנסת  והוא מציג מידע בנושא הסיכונים -
הבריאותיים שבקרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מהתקני אינטרנט אלחוטי, ממכשירי טלפון נייד
ומארונות חשמל, תוך התייחסות לניטור מקורות הקרינה האלקטרומגנטית בסביבת בית הספר ולטיפול -
בהם. המסמך אינו עוסק בתחנות שידור (אנטנות) סלולריות והשלכותיהן הבריאותיות.
מן המסמך עולים, בין השאר, הממצאים האלה:
•אין כיום קונסנזוס בקרב חוקרים וקובעי מדיניות, לא בדבר הסיכונים הבריאותיים שבקרינה
אלקטרומגנטית ולא בדבר המדיניות שיש לנקוט לעניין מקורות קרינה אלקטרומגנטית. ככלל,
ניתן לומר שיש ראיות חלקיות בלבד לסיכונים בריאותיים מקרינה אלקטרומגנטית. ארגון
הבריאות העולמי הגדיר את הקרינה האלקטרומגנטית "מסרטן אפשרי" תיאור המבטא את –
קיומן של ראיות חלקיות בלבד להיותה גורם מסרטן לבני אדם. 
 
•על פי משרד הבריאות בישראל, הידע - המדעי בנושא נזקי הבריאות האפשריים של חשיפה
לקרינה אלקטרומגנטית אינו שלם, ולפיכך הסיכון לתחלואה בעקבותיה אינו ברור דיו ואינו
מכומת. בעקבות סיווג הקרינה הבלתי מייננת על ידי - ארגון הבריאות העולמי כגורם מסרטן
אפשרי ובהסכמה עם רוב המדינות שנתנו דעתן על כך, משרד הבריאות מאמץ בנושא זה את
עקרון הזהירות המונעת .
 
•על פי ארגון הבריאות העולמי, רגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית  - EHS  היא מחלה שאין לה
הסבר טוקסיקולוגי או פיזיולוגי ברור, ובה הפרט סובל מסימפטומים סובייקטיביים שונים,
שהוא מייחס לחשיפה לשדה אלקטרומגנטי מעשה ידי אדם. משרד הבריאות בישראל מאמץ את
עמדת ארגון הבריאות העולמי אשר למחלת ה- EHS , ולפיה רגישות לקרינה אלקטרומגנטית
אינה נחשבת אבחנה רפואית ולא ברור כי התופעה מייצגת בעיה רפואית בודדת. בהתאם לכך,
ההמלצה לרופאים היא לטפל בסימפטומים ולהעריך את הסביבה הביתית וסביבת העבודה
מבחינת מזהמים אפשריים. כמו כן, מומלץ להורות למטופל על הפחתת לחץ בחייו.
 
•באחרונה אימצה מועצת אירופה הצעת החלטה שבה שורה של המלצות הנוגעות לסכנות
הקרינה האלקטרומגנטית. בין השאר מוצע בהחלטה להתייחס בייחוד לאנשים שיש להם
"רגישות אלקטרומגנטית", הסובלים מתסמונת של היעדר סבילות לשדות אלקטרומגנטיים,
ולנקוט צעדים כדי להגן עליהם, כולל יצירת אזורים נטולי קרינה שאינם מכוסים ברשתות
אלחוטיות.
 
•יש שלושה מקורות קרינה אלקטרומגנטית מרכזיים בסביבת בתי הספר: טלפונים ניידים, -
נקודות גישה לאינטרנט אלחוטי ורשת החשמל, המפיצה קרינה אלקטרומגנטית בתדר נמוך
( ELF .)
 
•השימוש במחשבים ניידים ובגישה אלחוטית לאינטרנט, ואף השימוש בהתקני גלישה אחרים
דוגמת טלפונים ניידים חכמים ומחשבי לוח )טאבלט(, הופכים בשנים האחרונות נפוצים יותר
ויותר, הן בבתי ספר והן מחוצה להם. חוזר מנכ"ל משרד החינוך  מנחה את בתי-
הספר להעדיף את השימוש בתשתיות אינטרנט קוויות ולא בנקודות גישה אלחוטיות. אשר
לבתי ספר שבהם הותקנו כבר נקודות אלחוטיות, אין דרישה להחליף נקודות אלו לנקודות -
קוויות, אך נדרשות פעולות למזעור עוצמת הקרינה עד לראשית שנת הלימודים תשע"ה.
 
•בסביבת בתי הספר יש מקורות חשמליים שונים לקרינה בתדר נמוך. בבדיקה נמצאטו תוצאות  מרגיעות אך  ממליץ המשרד להגנת הסביבה להרחיק בכ 6.2 מטר את -
מקומות הישיבה של התלמידים מלוחות וארונות חשמל. כמו כן, מומלץ כי "מדידות דומות
יתבצעו בכל מוסדות החינוך בארץ". 
 
•בספטמבר  אשתקד נתקבלה החלטת ממשלה שכותרתה "הקמת מרכז לחקר השפעת הקרינה על
בריאות הציבור". בהחלטה נקבע כי "יש להקים צוות בדיקה מקצועי שייבחן את האפשרות
להקים מרכז ידע לאומי לחקר הקרינה האלקטרומגנטית  והשפעתה על
הציבור". 
 ועדת ההיגוי בחרה בהצעה של מכון גרטנר בתל השומר והמכון -
הטכנולוגי חולון. הסכם ההתקשרות שנחתם הוא לתקופה של שלוש שנים בתקציב כולל של 2
מיליוני ש"ח, שיעמדו לרשות המרכז.