Fake polls

יום ש', 19 בינואר 2019

בארצות הברית גוברת הביקורת על זיופים, הטעיות, רשלנות ולא מקצועיות בכל מה שנוגע 

לעריכת משאלי דעת קהל. 

גוברת גם הדרישה לחקיקה שעורכי הסקרים יהיו חייבים להצהיר מי הוא ציבור הנשאלים, לפי אלה חתכים, ואיפיונים, מהי טעות הדגימה וסטיית התקן ?

ובישראל???