מדיניות רכש לקויה במשטרה

יום א', 31 במרץ 2019

מינואר 2016 עד מאי 2018 רכשה המשטרה טובין ושירותים בסך של כ-6.4 מיליארד ש"ח. רוב הרכש (בסך כ-4.5 מיליארד ש"ח) התבצע באמצעות מכרזים פומביים של המשטרה ושל מינהל הרכש והרכב במשרד האוצר. כמו כן התבצע רכש באמצעות הליכי פטור ממכרז (בסך כ-696 מיליון ש"ח), באמצעות בקשות לקבלת הצעות מחיר (בסך של כ-105 מיליון ש"ח) ובאמצעות הליכי רכש נוספים.

תוכנית העבודה השנתית של המשטרה, שממנה נגזרת תוכנית הרכש של המשטרה, נקבעת בהתאם למדיניות השר לביטחון הפנים וליעדים שקבע. בשנים 2017 ו-2018 תקציב המשטרה לרכש לצורך תפעולה השוטף ויישומן של תוכניות התעצמות הסתכם בכ-2.9 מיליארד ש"ח לשנה. רכש המשטרה מתבצע באמצעות מחלקת רכישות ומכירות במשטרה (להלן - מרו"ם), שפועלת במסגרת האגף לתמיכה לוגיסיטית במשטרה, ומתוקצב על ידי מחלקת המשאבים באגף התכנון והארגון במשטרה. 

השלבים המרכזיים בתהליך הרכש במשטרה כוללים בין היתר תקצוב ותכנון הרכש והיערכות אליו בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ייזום רכש וביצועו, ביצוע ההזמנה, קבלת הטובין או השירות וביצוע התשלום.

הליקויים העיקריים

היבטים בתהליך התכנון והאישור של תקציב משטרת ישראל על ידי משרד האוצר והמשרד לביטחון הפנים 

המשרד לבט"פ החליט באפריל 2018 להסיט מאות מיליוני ש"ח בתקציב המשטרה מהפרויקטים שאושרו לביצוע בשנת העבודה 2018 לטובת פרויקטים חדשים שהשר ומשרדו ביקשו לקדם בשנה זו, זאת בלא שקיים, לפני קבלת ההחלטה, כל התייעצות עם המשטרה בנושא ובלא שעמד לרשותו מידע מפורט מהמשטרה, על אופן יישומו האפשרי של מהלך זה, על השפעותיו, על יישום התכניות המאושרות של המשטרה, על יכולתה למלא את תפקידה ולעמוד ביעדיה ועל הנזקים המבצעיים והכספיים שייגרמו למשטרה ולספקיה בגין החלטה זו. מדובר, בין היתר, בהשפעה על פרויקטים של בינוי תחנות משטרה, בעיקר בחברה הערבית ובפריפריה, בביטול פרויקטים טכנולוגיים-מבצעיים ובביטול רכש ניידות לאגף התנועה. השר ביקש מידע בנושא מהמשטרה רק בדיעבד לאחר שהתקבלה החלטתו על הסטת התקציבים, ובעקבותיו, החליט כי ייקבע מתווה תקציבי חדש, מהלך שנמשך כחצי שנה. 

מימוש רכש באמצעות מכרזים

פיצול הזמנות רכש: הביקורת העלתה דפוס פעולה במשטרה ולפיו לעיתים כאשר סכומי הרכש של הטובין או השירותים היו גדולים מ-50,000 ש"ח, סכום המחייב ביצוע מכרז, פוצלה הרכישה לכמה הזמנות נפרדות, שכל אחת מהן הסתכמה בפחות מ-50,000 ש"ח, זאת באופן שנראה מלאכותי, כדי להימנע מרכש באמצעות מכרז, כאשר לפי העקרונות שעומדים ביסוד חוק חובת המכרזים, הוראת תכ"ם של משרד האוצר ויעדי המשטרה נדרש היה לבצע מכרז המאחד את כל ההזמנות המפוצלות לכדי פעולת רכש אחודה. דפוס פעולה זה עלול להביא לרכישת אותם שירותים מאותו ספק אך במחירים שונים במסגרת התקשרויות נפרדות, והוא גם מגדיל במידה ניכרת ושלא לצורך את מספר ההתקשרויות שאנשי מרו"ם וחשבות המשטרה נדרשים לטפל בהם, הדורשות השקעת תשומות רבות.

רידוד מאפייני הרכש בהיבטי הכמות והאיכות: נמצא כי לעיתים, בעת שיחידות המשטרה מבצעות רכש של טובין או שירותים, הן נמנעות מרכישה בסך 50,000 ש"ח ומעלה, זאת באמצעות הפחתה מכוונת ויזומה של איכות הטובין או השירותים או באמצעות הפחתת כמות הרכש המבוקשת - כך שסכום הרכש יהיה קטן מ-50,000 ש"ח, והדבר יאפשר להם להימנע מרכש באמצעות מכרז. פרקטיקה זו עלולה לגרום בין היתר לוויתור על דרישות נחוצות לפעילות המשטרה, וכן עלולה לפגוע ביכולת תכנון הרכש עבור כלל המשטרה, בשל היעדר תמונה ברורה ומלאה של כלל צורכי הרכש של יחידות המשטרה, שכאמור מרודדים על ידי היחידות. 

יכולתם המוגבלת של עסקים בינוניים וקטנים להתחרות במכרזי המשטרה: פיקוד המשטרה מסר כי החובה בתקנות המכרזים לפרסם מכרז בסכומי רכש קטנים יחסית (50,000 ש"ח עד כ-100,000 ש"ח) משיתה עלויות כספיות ניכרות על ספקים קטנים ובינוניים וכרוכה בבירוקרטיה מרובה, והדבר גורם להדרתם ממכרזי המשטרה. נוכח האמור עלה בביקורת כי עסקים קטנים מתקשים להתמודד במכרזים שמפרסמת המשטרה.

פערים בתכנון ובביצוע תוכנית הרכש השנתית במשטרה

במהלך הביקורת ניכרו מאמצי השוטרים והקצינים במרו"ם לטפל באופן מיטבי ומהיר בכלל משימותיהם. בשנת 2017 הוכנה לראשונה תוכנית רכש למרו"ם, ונמצא כי היא הצליחה לעמוד באופן חלקי בלבד ביעדי תוכנית הרכש שלה לשנת העבודה 2017, כך שיותר ממחצית ההתקשרויות המתוכננות במשטרה התבצעו באיחור. אף שמדובר בשנה ראשונה בה פעלה מרו"ם לפי תוכנית רכש סדורה, פער זה מעיד על כך שתהליך גיבוש תוכנית העבודה השנתית של מרו"ם לא התבצע בהלימה ליכולותיה בפועל לממש את צורכי הרכש של המשטרה בהתאם לתוכנית, וגרם בין היתר להיעדר מכרזים זמינים במשטרה לביצוע רכש. עקב כך נדרשו יחידות המשטרה לבצע תהליכי רכש נוספים שלא באמצעות מכרז בדרכים שאינן מתיישבות עם הוראות תקנות חובת מכרזים.