ליקויים חמורים במערכת הביטחון

יום ג', 23 באוקטובר 2018

 

דוח המבקר כולל גם פרקי ביקורת בתחום הביטחון בנושאים הנוגעים לצה"ל, משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל.

יחידת מודיעין מרכזית בצה"ל - יחידה 9900 - ביקורת ייחודית ביחידה מבצעית של אמ"ן, המבצעת פעילות חשובה בתחום המודיעין החזותי ובתחום המיפוי. נמצאו ליקויים, בין היתר, בתחומים שלהלן: במוכנות לחירום של היחידה ושל יחידות המשנה שלה; בכתיבת תפיסות, תורות ופקודות; בפיקוח ובבקרה על תהליכי הכשרת היסוד ועל תהליכי הסמכה לתפקידי פענוח; בהסדרת תחום הגיאולוגיה הצבאית.

הפיתוח והייצור של טנקי המרכבה ורכבי קרב משוריינים (רק"ם) על ידי מערכת הביטחון - הפיתוח והייצור בתחומים אלה חורגים מהפיתוח והייצור של אמצעי לחימה אחרים בצה"ל. גורמים במערכת הביטחון ובראשם מנכ"ל משרד הביטחון לקו בתהליך קבלת ההחלטה לשמר את המצב הקיים ולהמשיך לפתח ולייצר רק"ם במערכת הביטחון, זאת בלי שנבחנה, כראוי ולעומק, האפשרות לאזרח פעילויות אלה. נוכח הליקויים שהעלתה הביקורת, קיים ספק באשר לנכונות ההחלטה. כמו כן, נמצא כי תהליך קבלת ההחלטות להעתיק את מרכז שיקום ואחזקה (מש”א) ממרכז הארץ לאזור התעשייה ב"ציפורית", בעלות של מיליארדי ש"ח, היה לקוי. מנכ"ל משרד הביטחון החליט מראש להעתיקה ל"ציפורית", עוד בטרם קיים דיון עם גורמי משרד הביטחון וצה"ל על החלופות למיקום המש"א, ולא נימק את הבחירה בחלופה זו, למרות שדורגה בצה"ל כחלופה בעדיפות הנמוכה ביותר. ראוי כי שר הביטחון ינחה על בדיקה מחודשת של החלופות לפיתוח וייצור של כלי רק"ם, לרבות חלופת אזרוח פעילויות אלה.

ניהול תוכניות המחקר והפיתוח (מו"פ) במערכת הביטחון - מדובר במרכיב משמעותי בבניית עוצמתו של צה"ל ומושקעים בו מדי שנה מיליארדי ש"ח. נמצאו ליקויים מהותיים באופן ניהול תחום המו"פ, בעיקר בנוגע לתוכנית הפיתוח הביטחוני הכוללת ולתקציב המו"פ המרכזי הכולל. על אף החשיבות של קשרי הגומלין בין מפא"ת לצה"ל, נמצא כי הממשק בין מפא"ת לגורמים בצה"ל נקבע בעיקר על פי שיקול דעתם ורצונם הטוב של גורמים אלה. נמצאו ליקויים בבקרה ובפיקוח על תחום המו"פ במערכת הביטחון, בין היתר, באשר למעורבות המטכ"ל בגיבוש התוכניות ובבקרה עליהן. אלה ליקויים שיש בהם כדי לפגוע באפקטיביות המו"פ במערכת הביטחון, להביא לבזבוז משאבים ואף לחוסר יעילות בתהליכי בניין הכוח של צה"ל.