מחדלי תוכנית בינוי ורשלנות בתכנון השקעות, תשתיות ורכש

יום ג', 4 באוגוסט 2020

מחדלי תוכנית בינוי ורשלנות בתכנון השקעות, תשתיות ורכש 

מבקר המדינה מצא, בין היתר, כי במסגרת תוכנית האב לבינוי במוסד, המוסד לא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות  שלו, נמצאו ליקויים בהתוויית כח האדם ורכש של המוסד כבסיס לתוכנית האב. המוסד לא סיכם עם משרד האוצר עד למועד סיום הביקורת את מלוא תקציב הפרויקט. 

מבחינת היקף פרויקט הבניה תכנית האב כוללת פרויקט רחב היקף ועתיר משאבים. עלות ההסכם 'המשולש' לביצוע שלב א' של תוכנית האב עמדה על 1.5 מיליארד ש"ח. כאשר, אם ימומשו כל התכולות, העלות הנוספת תעמוד על 1.081 מיליארד ש"ח ותסתכם בכ-2.6 מיליארד ש"ח.

ממצאי הביקורת: הגם שהמוסד הכין תוכנית רב שנתית לבינוי במוסד, המוסד לא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות שלו המתבססת על תכנית רב-שנתית מפורטת לגידול בכוח האדם. בחינה זו של עלויות הקיום היא נדבך בסיסי להתוויית המענה אותו אמורה תכנית האב לספק לצורכי המוסד ולדרישותיו לשנים לבוא. 

עוד נמצא כי תכנית האב לבינוי ותקציב הפרויקט לא הובאו לאישור בפני ראש הממשלה כשר הממונה ולאחר מכן התכנית ותקצובה לא הובאו לאישור ועדת שרים לעניין אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון כנדרש לגבי פרויקטים שעלותם נאמדת בסכום העולה על 500 מיליוני ש"ח (בתקציב רב-שנתי). המוסד לא סיכם עם משרד האוצר עד למועד סיום הביקורת את מלוא תקציב הפרויקט: זאת, על אף שהתוכנית תוקצבה מלכתחילה, כאמור, בסך של כ- 1.5 מיליארד ש"ח. אם יממש המוסד את כל התכולות אותן הציג, אזי לעלויות תכנית האב יתווספו כ- 1.081 מיליארד ש"ח ועלויותיה צפויות להסתכם בכ- 2.6 מיליארד ש"ח.