אי בהירות לגבי הרכב התשלום לעובדים עבור ימי הבידוד

יום ה', 1 באוקטובר 2020

למרות העובדה שרבבות עובדים שכירים ועצמאים שוהים בבידוד (מאונס) ומתפרסמות מיד פעם ידיעות על הפיצוי שינתן להם רבה אי הבהירות בנושא זה.

המדובר בהתחלקות תשלום הפיצוי בין הכרה בימי מחלה עבורם מקבל העובד שכר, השתתפות המעביד  כמו גם הממשלה.

לפי נתוני/הסברי הביטוח הלאומי לגבי נושא הבידוד :

עובדים שכירים: עובד שכיר אשר נאלץ לשהות בבידוד עקב חשש להדבקות בנגיף הקורונה ייחשב כמי שנעדר מעבודתו בשל מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו.

חל איסור לדרוש מעובד שצריך לשהות בבידוד על פי הוראות משרד הבריאות להגיע לעבודה או לאפשר לו להגיע לעבודה, גם אם העובד מעוניין בכך. כמו כן, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד.

עובדים עצמאיים: בשלב זה, עובד עצמאי לא יפוצה ולא יקבל תשלום על הפסדי ההכנסה שייגרמו לו בשל הצורך לשהות בבידוד.

עבודה מהבית

לפי החוק, אין מניעה שעובד (שאינו חולה) יעבוד מהבית, אם מדובר בסוג עבודה שניתן לבצע מחוץ למקום העבודה הקבוע, ובתנאי שלרשות עובד התנאים המתאימים לכך. במקרה שהעובד עובד מביתו אסור למעסיק לנכות לו מימי מחלה שצבורים לזכותו ועליו לקבל שכר בגין ימים אלו.

תשלום עבור ימי המחלה

בענפים שונים יש נוהגים שונים לגבי הכרה בימי מחלה לצורך לשלום שכר. בדרך כלל 

עבור היום הראשון העובד לא יקבל תשלום.

עבור היום השני יקבל העובד 50% משכרו.

עבור היום השלישי יקבל העובד 50% משכרו.

החל מהיום הרביעי יקבל העובד תשלום בגובה שכר מלא.

עובד אשר במקום עבודתו נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.

 אישור מחלה

עובד שנמצא בבידוד עקב חשש להדבקות בקורונה יציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות, בצרוף הצהרה על היעדרותו עקב חובת שהות בבידוד. אין לפנות לרופא המשפחה לקבלת אישור מחלה.

חשוב לעקוב אחר פרסומי האוצר ומשרד הבריאות וההנחיות שיינתנו לצורך מימוש הזכאות לימי מחלה ודמי המחלה ופיצוי הבידוד גם באתר הייעודי לנושא הקורונה שפתח משרד הבריאות.