לקראת רגולציה בקשרי המסחר ברשת

יום ב', 8 בפברואר 2021
רשות החדשנות פתחה בפעילות לקראת רגולציה בין סוגי המסחר הש/ונים .
 
הוסבר כי פלטפורמות מקוונות מרכזות פעילות של מיליוני עסקים וצרכנים בתחומי פעילות שונים, כגון: קמעונאות, תחבורה, אירוח ופנאי ועוד. פלטפורמות מקוונות מספקות למשתמשים עסקיים אפשרויות נרחבות ומגוונות להגיע באופן יעיל ומהיר לקהל הצרכנים, הן מייצרות ערך רב בפעילותן ומאפשרות למשתמשים עסקיים להגיע לקהלים חדשים וגדולים.
 
עם זאת, ככל שפלטפורמה מקוונת נעשית מרכזית יותר עבור תחום עיסוק מסוים, כך גדלה התלות של המשתמשים העסקיים (והפרטיים) בה. היכולות של הפלטפורמות המקוונות והתלות בהן מעניקות להן יתרון עסקי מובהק אל מול המשתמשים העסקיים, העלול להתבטא בפרקטיקות בלתי הוגנות בתנאי הסחר ביניהן ובפגיעה בפוטנציאל הצמיחה הכלכלית והרווחה החברתית הטמון בתחומי הסחר המקוון.
 
ביולי 2020 נכנסה לתוקף רגולציה באיחוד האירופי שמטרתה לקבוע כללי שקיפות והוגנות בקרב משתמשים עסקיים בפלטפורמות מקוונות. הרעיון המרכזי שבבסיס הרגולציה הוא התמודדות עם פערי הכוח בין פלטפורמות מקוונות למשתמשים העסקיים שלהן באמצעות יצירת כללים של תנאים מסחריים הוגנים אשר ישפרו את כוח המיקוח של המשתמשים, ימזערו את פערי המידע מול הפלטפורמות המקוונות, ויגדילו את הוודאות העסקית.
 
הרגולציה האירופית קובעת איסורים ישירים של פרקטיקות לא הוגנות, כגון: חובת יידוע על שינוי בתנאי השימוש מראש; איסור על החלת שינויים באופן רטרואקטיבי; וכן חובת הודעה מראש על סיום או השעיה של השימוש ומתן אפשרות לתיקון בטרם ההשעיה.
 
כמו כן, קובעת הרגולציה כללים ביחס לחשיפה למידע, שקיפות ויצירת וודאות – כגון: הצגת תנאי השימוש בצורה נהירה וקלה להבנה במגוון נושאים; גילוי הפרמטרים המרכזיים לדירוג שנעשה בפלטפורמה המקוונת ובמנועי חיפוש; תיאור כל יחס מועדף למוצר או שירות שמצוי בקשרי בעלות עם הפלטפורמה; יידוע בדבר כל גישה למידע ובדבר העברת מידע של המשתמש העסקי לצד שלישי. בנוסף, קובעת הרגולציה מנגנון יישוב מחלוקות בשלוש מדרגות – חובה להחזיק מנגנון קבלת פניות, הצבעה של שני מגשרים חיצוניים ואפשרות לנקיטה בהליכים משפטיים פרטיים נגד הפלטפורמות המקוונות בגין אי קיום הוראות הרגולציה.
 
רשות התחרות ("הרשות") ממליצה לאמץ חקיקה דומה לרגולציה האירופית בישראל ולהחיל את כלל ההוראות ביחס להוגנות ושקיפות בהתאם לרגולציה האירופית. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור לנקודות הבאות:
 
על אלו פלטפורמות מקוונות יש להחיל את הרגולציה בישראל? – הערכתה הראשונית של הרשות היא שיש להעמיד תנאי סף גבוהים יותר מאלו שנקבעו באיחוד האירופי להחלת הרגולציה. ניתן לשקול לקבוע תנאי סף המבוססים על מחזור המכירות של הפלטפורמות, מאזן הנכסים או מספר העובדים שלהן, מספר המשתמשים הפרטיים או המשתמשים העסקיים של הפלטפורמות.
אילו כללים מתוך הרגולציה האירופית יש להחיל בישראל? – המלצת הרשות בשלב זה היא כי יש להחיל את כלל ההוראות של הרגולציה המתייחסות להוגנות ושקיפות.
 
מהו מנגנון האכיפה המתאים בישראל? – המלצת הרשות היא לא להחיל את ההוראה המתייחסת לחיוב התקשרות עם מגשרים חיצוניים כפי שמופיעה ברגולציה האירופית. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור לשאלה האם האכיפה צריכה להתבצע דרך תביעות פרטיות בבתי המשפט או דרך אכיפה של רגולטור.
 
להתייחסויות לנושאים המפורטים מעלה ולכל נושא אחר בקשר להצעת הרשות מייל digitaleconomy@competition.gov.il עד לתאריך 28.2.2021.