קרן Private Equity סינית משקיעה באמיטק

יום ב', 9 באפריל 2018

אמיטק, מקבוצת פריורטק, וחברת בת של קרן Private Equity סינית מקבוצת Principle Capitalחתמו  על הסכם השקעה, לפיו במועד ההשלמה תשקיע חברת הבת של הקרן הסינית כ-20.2 מיליון דולר באמיטק, החברה הבת בשליטה מלאה של פריורטק, בדרך של מתן הלוואה ללא ריבית והשקעה בהון המניות של החברה.

מתוך סכום ההשקעה, כ-19.2 מיליון דולר יוענקו לאמיטק כהלוואה ללא ריבית ובתמורה למיליון דולר נוספים תרכוש הקרן הסינית מאמיטק 2,896,617 מניות רגילות אשר יהוו לאחר הקצאתן כ-33.5% ממניות אמיטק. 20 מיליון דולר מתוך סכום ההשקעה שיתקבל בידי אמיטק ישמש להחזר של חלק מהלוואת הבעלים שהעניקה פריורטק לאמיטק.

הסכם ההשקעה כולל התחייבויות של פריורטק ושל הרוכשת הסינית למימון הוצאות פעילותה השוטפת של אמיטק על בסיס פרו-רטה לאחזקותיהן באמיטק, בסך שלא יעלה על 150,000 דולר בגין כל שנה קלנדרית.

בנוסף, נקבעו הסדרים בקשר עם מימוש זכויות אמיטק בחברת אקסס, בה מחזיקה חלקית אמיטק.   לאקסס יש מפעל לייצור המוני בסין המבוסס על טכנולוגיה שפותחה באמיטקכפי שפריורטק דיווחה לאחרונה, צבר ההזמנות הגבוה של אקסס מתבסס על הסכמים עליהם חתמה אקסס עם שלוש חברות OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)הגדולות ביותר בסין לאספקת מצעים מתקדמים החל באפריל 2018 בהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר.

השלמת עסקת ההשקעה באמיטק צפויה להתרחש עד ליום 20 באפריל 2018 או במועד אחר אשר יוסכם בין הצדדים.

עסקת ההשקעה באמיטק מדווחת כחודש ימים לאחר התקשרות פריורטק עם קרן פימי בהסכם השקעה בחברת פי.סי.בי טכנולוגיות בהיקף של 124.2 מיליון שקל בתמורה להקצאה מניות פי.סי.בי לפימי המהוות כ-51.07% מההון המונפק של פי.סי.בי, בניכוי מניות רדומות.