החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

יום ב', 8 בפברואר 2021

נרהעו תנאי החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים,

מעסיק  ששילם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 -31.03.2021, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי.

גובה ההחזר משתנה בהתאם למספר העובדים המועסקים אצל אותו מעסיק

החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד

מי שמעסיק עובדים זרים או עובדים פלסטינים צריך לוודא כי העובדים יפנו תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה

את הבקשות להחזר התשלום ניתן להגיש החל מחודש מפברואר 2021 ויש להגישם תוך 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד

למידע נוסף ראו תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים המוסד לביטוח לאומי

הפרטים:

מעסיק ששילם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.03.2021, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששולמו לעובדים.

עבור ים הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר כלשהו (המעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון).

עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.

עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:

מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.

מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.

החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מעסיק שעונה על כל התנאים הבאים:

הוא שילם למי מעובדיו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.03.2021.

תיק הניכויים של המעסיק פעיל, והמעסיק דיווח למוסד על העסקת עובדים בחודשים עבורם הוא מבקש החזר בגין דמי בידוד או דמי המחלה ששולמו.

הסיבה לבידוד אינה אבחון העובד כחולה מאומת. אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת.

סיבת הבידוד אינה חזרתו של העובד מחו"ל בשל נסיעה פרטית. (מעסיק יהיה זכאי להחזר דמי בידוד עבור עובד ששהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל רק אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק או שהעובד הוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה- 29.04.2020 וחזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק).

העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.

העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת.

 

חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות (לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03.12.2020 דיווח למשרד הבריאות רק ב-10.12.2020, ההחזר יינתן רק לתקופה שמתחילה ב-07.12.2020).

מעסיקים שאינם זכאים להחזר עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

משרדי ממשלה.

גוף מתוקצב מתקציב המדינה למעט חברה ממשלתית.

קופות החולים ותאגידי בריאות.

גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.

מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

התקופה עבורה זכאי המעסיק להחזר דמי בידוד

מעסיק העומד בתנאי הזכאות, זכאי להחזר תשלום עבור דמי מחלה או דמי בידוד ששילם לעובדיו אשר שהו בבידוד החל מיום 01.10.2020 ועד ליום 31.03.2021.

משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 יום, אך במקרים הבאים ניתן לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל- 14 ימים:

בידוד עוקב - העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם, ובלבד שהעובד דיווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות.

בידוד חופף - העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף, ובלבד שהעובד דיווח על תקופת הבידוד הנוספת למשרד הבריאות.

גובה ההחזר עבור דמי הבידוד

עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל תשלום.

עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל החזר של 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:

מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים.

ערך יום בידוד שווה לערך יום מחלה, כלומר גובה שכר העבודה הרגיל שהעובד היה זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו לולא היה בבידוד (וכולל תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית), בתוספת עלות המעסיק ,כמו הפרשות סוציאליות ששילם המעסיק לעובד (באחוזים).

חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד. אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.

בחישוב מספר ימי הבידוד לתשלום, ינוכו ימי המנוחה השבועית וימי החג אשר חלו במהלך תקופת הבידוד.

שלבי ההליך

מילוי פרטים - המעסיק ימלא בטופס הבקשה את פרטי העובדים ששהו בבידוד או ישדר את הפרטים באמצעות קובץ שהופק ממערכת השכר. המעסיק יוכל לשדר קובץ ממערכת השכר המכיל את פרטי העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים.

בדיקה - המוסד לביטוח לאומי יבצע אימות של פרטי העובד, דיווחי השכר ותאריכי הבידוד אל מול משרד הבריאות.

הגשת הבקשה -הגשת הבקשה לתשלום עבור העובדים שפרטיהם אומתו על ידי משרד הבריאות.

אישור- לאחר הגשת טופס הבקשה, ניתן יהיה לעקוב אחר אישור וסטטוס הבקשה באזור העסקי הממשלתי של העסק.

תשלום - התשלום יופקד ישירות לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.