לבזק הישגים במאזן רבעוני אך הערכת הפסד לבעלי המניות

יום ב', 18 בנובמבר 2019

 

קבוצת בזק מדווחת על עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2019:

ההכנסות הסתכמו בכ-2.25 מיליארד שקל.

  • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-191 מיליון שקל
  • ה-EBITDA הסתכם בכ-940 מיליון שקל
  • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-787 מיליון שקל
  • ההשקעות הסתכמו בכ-329 מיליון שקל
  • התזרים החופשי הסתכם בכ-358 מיליון שקל 
אך תחזית הקבוצה לשנת 2019  מציינת גם בעיות:
 
"בעקבות אירועים חריגים ברבעון השני של שנת 2019 (מחיקת נכס מס, הפסד מירידת ערך בפלאפון ורישום רווח הון בגין מכירת מתחם "סקיה") וכן הכללת עלויות חזויות בגין פרישת עובדים בנתוני התחזית, קבוצת בזק עדכנה ביום 29.8.2019 את התחזית שפורסמה במסגרת סעיף זה בדוח התקופתי לשנת 2018 ("התחזית המקורית") כדלקמן. 
 
- ההפסד הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ-1.1 מיליארד שקל (לעומת רווח נקי של כ-900 מיליון שקל עד
        מיליארד שקל בתחזית המקורית)
- ה-EBITDA צפוי להיות כ-2.9 מיליארד שקל (לעומת כ-3.9 מיליארד שקל בתחזית המקורית)
 
התחזית המעודכנת של החברה כוללת מחיקת יתרת נכס מס בגין הפסדי די.בי.אס בסך כ-1.166 מיליארד שקל, הפסד מירידת ערך בפלאפון בסך כ-951 מיליון שקל, ורישום רווח הון בסך כ-403 מיליון שקל בגין מכירת מתחם "סקיה". כמו-כן התחזית המעודכנת כוללת הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים בחברה ובחברות הבנות פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס. יצויין, כי מתוך הסכומים החזויים בגין פרישה מוקדמת, בגין סך של כ-213 מיליון שקל טרם נרשמה הפרשה בפועל בדוחות הכספיים והוא מהווה תחזית אשר יתכן ולא תתממש."
 
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה - התחזיות אינן כוללות גם השפעות של ביטול הפרדה מבנית בקבוצה והליכי המיזוג עם החברות הבנות וכל הכרוך בהם, אם וככל שיתרחשו בשנת 2019.
 
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא לפועל את תכניותיה לשנת 2019.