סימני האטה מדאיגים במשק

יום א', 19 באוגוסט 2018

סימני האטה במשק עם עליה בשיעור האבטלה, עליה במחיר הדירות,  התחלת  עליה במחירים הקמעוניים, ירידה בהתחלות בבניית דירות  וירידה יחסית בצמיחה.

לפי נתונים מעודכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחינת ההתפתחות לפי רבעונים מראה שברבעון השני של 2018 עלה התוצר ב-2.0%  בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.8% ברבעון הראשון שהושפע מעלייה משמעותית ביבוא כלי הרכב.  התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא, שלא כולל את השפעת השינויים בהכנסות ממיסים בגלל התנודות  ביבוא כלי הרכב עלה ברבע השני ב 3.0% לאחר עליה של 3.6% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של השנה.

העלייה בתוצר ברבעון השני השנה משקפת עלייה  בהוצאה לצריכה פרטית (0.5%) וירידות בהוצאה לצריכה ציבורית (5.2%), בהשקעות בנכסים קבועים (6.6%), ביצוא סך הסחורות והשירותים (0.1%) בחישוב שנתי. בנוסף, עלה יבוא הסחורות והשירותים ב 1.2%.

ההשקעה בנכסים קבועים בענפי המשק השונים  עלתה במחצית הראשונה של 2018 ב-7.6% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 12.0% במחצית הקודמת וירידה של 3.2% במחצית המקבילה אשתקד. ההשקעה בבתי מגורים ירדה במחצית הראשונה ב-13.9%, בהמשך  לירידה של 7.1% במחצית הקודמת ועליה של 4.3% במחצית המקבילה אשתקד.

יצוא הסחורות והשירותים עלה במחצית הראשונה של 2018 ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעליות של 7.9% בחישוב שנתי במחצית הקודמת ושל 4.4% במחצית המקבילה אשתקד.

יצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים עלה במחצית הראשונה של 2018 ב- 5.0%.

עלייה זו במחצית הראשונה של 2018 משקפת עלייה ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים) של 4.3%, עלייה ביצוא ענף שירותי התיירות  של 10.1% ועלייה ביצוא השירותים האחרים של 7.6% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יצוא החקלאות ירד ב -12.6% בחישוב שנתי.