שיפור בלימודי מתמטיקה ואנגלית

יום ד', 25 בספטמבר 2019
 
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית - כלכלית :
אחת המגמות וההתפארויות של שר החינוך בשנים האחרונות הייתה להעלות את שיעור התלמידים שלומדים אנגלית ומתמטיקה ברמה של חמש יחידות ולהעלות את שיעור הזכאות לבגרות במקצועות אלה. משרד החינוך הציב לו את המטרות האלה בשל חשיבותן לתחומי לימוד רבים במסגרת ההשכלה הגבוהה. יתרה מזו, אנגלית ומתמטיקה ברמה גבוהה מקנות כישורים חשובים שמסייעים להשתלב בשוק העבודה ואף מעלות את הסיכוי להשתכר שכר גבוה יותר בעתיד. 
 
לאחר כמה שנים של ירידה עלה שיעור הנבחנים במקצועות ברמה של חמש יחידות בצורה דרמטית, הן בחינוך העברי והן בחינוך הערבי. באנגלית נרשמה עלייה חדה של 40% מאז 2012, ובמתמטיקה, לאחר צניחה חדה בין השנים 2006 ו-2010, הייתה העלייה דרמטית אף יותר – 80% מאז 2012. בהתחשב בכך ששיעור תלמידי כיתות י"ב עלה בשנים האלה ב-13% בלבד, מדובר בשיפור של ממש. 
 
השיפור בהישגי התלמידים בבגרות באנגלית ובמתמטיקה אינו זהה בכל קבוצות האוכלוסייה. במגזר הערבי, שבשנת 2006 שיעור נמוך יותר מתלמידיו למדו חמש יחידות מתמטיקה לעומת המגזר היהודי הלא-חרדי, הירידה בשיעור הנבחנים ברמה זו עד 2012 הייתה גדולה יותר, וגם העלייה שבאה בשנים שלאחר מכן הייתה איטית יותר.
 
באנגלית המצב דומה למדי: שיעור התלמידים הערבים שלומדים אנגלית ברמת חמש יחידות נמוך מזה שבמגזר היהודי – פחות מ-17% ב-2017, לעומת כמחצית התלמידים בחינוך העברי הלא-חרדי. עם זאת, חשוב לציין שהשיעור שנרשם ב-2017 הוא יותר מפי שניים מזה שהיה רק שבע שנים קודם לכן, כך שמדובר בשיפור ניכר, ונראה שהמצב עוד ילך וישתפר.
השינוי הגדול ביותר נרשם במגזר הבדואי. בין 2006 ל-2017 כמעט הוכפל מספר התלמידים הבדואים בכיתה י"ב, מספר הזכאים לתעודת בגרות בקרבם גדל פי שניים וחצי, מספר הניגשים לבגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה גדל פי ארבעה, ומספר הניגשים לבגרות חמש יחידות באנגלית עלה יותר מפי 11. 
 
ממצא מעניין נוסף הוא שכמעט כל אלה שלמדו מתמטיקה ברמה מוגברת לומדים במסלול הטכנולוגי, רובם במסלול הטכנולוגי הגבוה, או לומדים מדעים במסלול העיוני. למעשה רק 4.4% מאלה שלמדו מתמטיקה ברמה של חמש יחידות למדו נושאים שאינם מדעיים במסלול העיוני. 
 
למרות הפערים הגדולים שעדיין קיימים בין המגזרים ובין מסלולי הלימוד השונים, העלייה המרשימה במספר תלמידי התיכון הניגשים לבגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה ובאנגלית מעידה שמשרד החינוך והעומדים בראשו הציבו מטרות ברורות, ויש להם היכולת והאמצעים להשיג אותן.