הלמס מציין האטה בגידול הצמיחה וביצוא

יום ג', 9 בינואר 2018

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2017 לעומת שנת 2016  ב- 3.0%, בהמשך לעלייה של 4.0% בתוצר בשנת 2016, ועלייה של 2.6% בשנת 2015.

האוכלוסיה בישראל גדלה בשנת 2017 ב-1.9%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב- 1.0% לאחר עלייה של 1.9% בשנת 2016. התוצר לנפשבשנת 2017 הסתכם ב-144.5 אלף ש"ח, או 40.1 אלף דולר, במחירים שוטפים.

לשם השוואה, לפי נתוני OECD   עלה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-1.9% בממוצע השנה.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי אומדנים מוקדמים לסיכום שנת 2017 שנערכו בלשכה על בסיס נתונים של 9 עד 11 חודשים והערכות לחודשים החסרים.

בשנת 2017 עלתה הההוצאה לצריכה פרטית ב-3.0%, לאחר עלייה של 6.1% ב-2016. בניכוי גידול האוכלוסייה ב-1.9% עלתה ההוצאה לצריכה פרטית לנפש ב- 1.1%. ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא ירדה ב- 10.9% לנפש, ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימא למחצה (הלבשה, הנעלה וכד') עלתה ב- 4.7% לנפש וההוצאה לצריכה שוטפת (מזון, דיור, דלק, שירותים וכד') עלתה ב-2.2% לנפש.

ההשקעות בנכסים קבועים עלו השנה ב-2.7%, לאחר עלייה של 11.9% בשנת 2016. העלייה ב- 2017 משקפת עלייה בבנייה שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות, עלייה בהשקעות במוצרי קניין רוחני (מו"פ, תוכנה וחיפושי נפט וגז), עלייה בהשקעות במכונות וציוד, עלייה בבנייה למגורים וירידה בהשקעות בכלי תחבורה.

יצוא הסחורות והשירותים עלה בשיעור של 2.3%, בהמשך לעליה של 2.5% ב-2016.

יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וחברות הזנק עלה ב-3.9% לאחר עליה של 1.1% בשנת 2016. 

ההכנסה המקומית הגולמית הריאליתה מביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה - עלתה בשנת 2017 ב- 2.4% פחות מהעלייה בתוצר, עקב הרעה בתנאי הסחר.