חובת התקנת גלאי אש בתחנות דלק.

יום ג', 17 בדצמבר 2019

נציבות כיבוי והצלה הוציאה הוראות חדשות משלימות לחובת התקנת גלאי עשן/אש בתחנות  דלק.

בהודעה רשמית חתומה על ידי טפסר חיים תמם צוין כי הדרישה להתקין גלאי  עשן/אש מופיעה בהוראת נציב 506  שנקבעה בשיתוף המכון הישראלי לאנרגייה וסביבה וחברות הדלק נאמר כי "בתחנות בהן מתקיימת פעילות תדלוק בעת שאינן מאוישות, בין אם בכל שעות היממה ובין אם בחלקן, יותקן גלאי להבה (Detector Flame)."

סוג גלאי הלהבה, התקנתו ותחזוקתו יהיו בהתאם לנדרש במסמך של האגודה
 "National Fire Alarm and Signaling Code"  האמריקאית  ובהתאם להוראות היצרן.
תחילת תוקפם של התנאים הנזכרים תהיה מיום פרסום החלטה זו.
 
התנאים הנזכרים בסעיף 2 לא יחולו על תחנות דלק ותדלוק בהן כבר הותקן גלאי להבה
קודם למועד פרסום החלטה זו.