מכרז מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

יום ה', 18 באפריל 2019

הצעה לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

תאריך אחרון להגשה 

16/09/2019

 

 

 

רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי, מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אשר יקים מעבדת חדשנות טכנולוגית שתתמקד בתחומי טכנולוגיות פינטק וסייבר בבאר שבע.

המעבדה החדשה תצטרף לתכנית המעבדות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס' 29, מסלול משנה א' – מעבדות חדשנות טכנולוגיות (להלן "מסלול ההטבה").

תיאור הקול הקורא 

במסגרת מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, רשות החדשנות משיקה הליך תחרותי להקמת מעבדת חדשנות טכנולוגית חדשה אשר עבורה יונגשו מידע, נתונים, מנטורינג, סיוע עם קשרי מדינה ועוד, ע"י המרכז לסייבר ורציפות פיננסית, המנוהל על-ידי משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי.

המעבדה תקלוט ותקדם חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות הסייבר והפינטק העוסקות בין היתר בתחומים הבאים: ביטוח, בנקאות, מסחר בשוק ההון, השקעות, חיסכון, אשראי, סליקה, רגולציה, ניהול פיננסי אישי, ניהול סיכונים, בלוקצ'יין ועוד, שאושרו על-ידי הוועדה.

תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להיחשף לחדשנות פתוחה באמצעות מעבדה לחדשנות, וכן לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל מוזמנים להגיש את הצעתם.

רשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות לכל חברת פרויקט שתאושר במסגרת מסלול ההטבה.

 

לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 15 למאי 2019 (י' באייר תשע"ט), בשעה 14:00.
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 24 ליוני 2019 (כ"א בסיוון תשע"ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות הגשה: 8 ליולי 2019 (ה' בתמוז תשע"ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להחזרת טיוטת ערבות הגשה עם הערות: 15 ליולי 2019 (י"ב בתמוז תשע"ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 16 לספטמבר 2019 (ט"ז באלול תש"פ), בשעה 14:00.

 

בהתאם להוראות מסלול ההטבה נדרשת ערבות הגשה בסך 100 אלף ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 במרץ 2020 (ו' ניסן, תש"פ).

ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות לכתובת:Labs@innovationisrael.org.il עד ליום 8 ליולי 2019 (ה' בתמוז תשע"ט), בשעה 14:00.

נוסח הערבות יוחזר למגיש באמצעות דואר אלקטרוני עם הערות רשות החדשנות עד ליום 15 ליולי 2019 (י"ב בתמוז תשע"ט), בשעה 14:00.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס' 29, מסלול משנה א' ואת הנהלים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 להוראות מסלול ההטבה וסעיף 5 להוראות מסלול משנה א'.
 2. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון כאמור לעיל.
 3. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון כאמור לעיל. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים באופן הבא:
  יש להגיש את ההצעה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד, כאשר יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית לרשות החדשנות לתיבת "הליכים תחרותיים זירת הזנק" הנמצאת ברשות החדשנות קומה 3 בבניין 8 בכתובת רח' דרך אגודת ספורט הפועל 1 מלחה, הגן הטכנולוגי, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות.

יובהר, כי לא תתקבל הצעה שלא תוגש במסגרתה גם ערבות ההגשה המקורית כאמור לעיל.

 1. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבנית WORD.
 • טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספחים 2 ו-6) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • ערבות הגשה (נספח 3) חתומה כנדרש כמסמך סרוק, קריא וברור. למען הסר ספק, ערבות ההגשה המקורית תוגש כמפורט בסעיף 5 לעיל.
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח 5) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • דו"ח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מעבדת החדשנות (נספח 7) בתבנית Excel.
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי.

על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.