הקמת חממה טכנולוגית חדשה בתחום טכנולוגיות המזון

יום ג', 18 בספטמבר 2018
 
רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד זכיין אחד שיקים חממה טכנולוגית, בתנאי חממת פריפריה, בתחום טכנולוגיות המזון בנפת צפת. החממה החדשה תצטרף לתכנית החממות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס' 3 – חממות טכנולוגיות.
 
במסגרת מכלול פעילויות רשות החדשנות לתמיכה בחברות הזנק, משיקה הרשות הליך תחרותי להקמת חממה טכנולוגית חדשה בנפת צפת שתקלוט ותקדם חברות הזנק בתחום טכנולוגיות המזון לכל אורך שרשת הערך והאספקה של מזון ומשקאות הכולל את הדור הבא של מזון ומשקאות, יעילות גידולים חקלאיים, שמירה על טריות מזון ומשקאות, עיבוד מזון ומשקאות, ייצור מזון ומשקאות, בטיחות מזון ומשקאות, התאמה לצרכני מזון ומשקאות, פלטפורמות אספקה ומכירות מזון ומשקאות לצרכנים. 
 
ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרות לגבי תהליך בחירת הזכיין לכתובת: Bidding.Incubators@innovationisrael.org.il בלבד, עד ליום 27 בנובמבר 2018 (י"ט בכסלו, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.
 
התשובות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות החל מיום 17 בדצמבר 2018 (ט' בטבת, תשע"ט), מהשעה 14:00, והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה.
 
בהתאם להוראות מסלול ההטבה נדרשת ערבות הגשה בסך של 250,000 ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 29  בספטמבר 2019 (כ"ט באלול, תשע"ט).
 
ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות לכתובת: Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il עד ליום 15 בינואר 2019 (ט' בשבט, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.
 
נוסח הערבות יוחזר למגיש באמצעות דואר אלקטרוני עם הערות רשות החדשנות עד ליום 22 בינואר 2019 (ט"ז בשבט, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.
 
המועד האחרון להגשת הצעות:  12 בפברואר 2019 (ז' באדר א', תשע"ט) עד שעה 14:00.
 
יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.
 
מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.