המשק מדשדש במקום

יום ג', 20 בנובמבר 2018

הלמ"ס: 

 • כך עולה מסיכום האומדנים של החשבונות הלאומיים לרבעון השלישי 2018

הרבעון השלישי של שנת 2018   לעומת הרבעון השני של 2018(שינוי בחישוב שנתי):

העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בולטת בהוצאות לצריכה ציבורית, ביצוא סחורות ושירותים וירידה בהשקעות בנכסים קבועים.

 • עלייה של 2.1% בתמ"ג העסקי
 • עלייה של 2.1% בהוצאה לצריכה פרטית
 • עלייה של 9.5% בהוצאה לצריכה ציבורית
 • ירידה של 6.3% בהשקעה בנכסים קבועים
 • עליה של 0.9% ביצוא סחורות ושירותים  ללא יהלומים וללא חברות הזנק
 • התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון השלישי של שנת 2018 ב- 2.3%   בלבד בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.2%ברבעון השני (1.8% באומדן הקודם) ועלייה של 4.6%  ברבעון הראשון של שנת 2018.
 • התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון השלישי ב -0.3% בשיעור שנתי לאחר ירידה של 0.7% ברבעון השני ועלייה של 2.6% ברבעון הראשון של שנת 2018.
 • יבוא הסחורות והשירותים  ירד ברבעון השלישי השנה ב- 5.0%, בהמשך לירידה של 1.9% ברבעון הקודם.
 • יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים ירד ברבעון השלישי של 2018 ב- 5.3% לאחר עלייה של 4.3% בחישוב שנתי ברבעון הקודם .
 • ירידה זו מבטאת ירידה של 1.0% ביבוא סחורות אזרחיות, ירידה של 6.8% ביבוא שירותי התיירות וירידה של 5.7% ביבוא שירותים אחרים (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד') בחישוב שנתי ברבעון השלישי.
 • סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ב- 0.2% בחישוב שנתי, לאחר יציבות ברבעון הקודם.

להשוואה להלן נתונים רשמיים  מארצות נבחרות: GDP 2018

 

. Chile: 4%

 US: 2.9%

 Colombia: 2.8%

 Mexico: 2.2%

 Canada: 2.1%

Brazil: 1.4%

 Argentina: -2.6%

 Venezuela: -18%