תשתיות האינטרנט נפתחות לעוד חברות

יום ה', 5 במרץ 2020
משרד התקשורת מכריז על מהפכה באינטרנט- מוריד חסמים לחברות תשתת תקשורת קטנות לחדור לשוק ולהביא קישוריות גם לישובים מרוחקים ש"הגדולים"  - בזק הוט פרטנר וסלקום - לא מוכנים להגיע אליהם
המשרד פרסם הודעה לשימוע שיש להתיחס אליה עד ל-15 למרץ.
שימוע - מסמך מדיניות לרישוי מפעילים חדשים המבקשים לספק
שירות תשתית גישה לאינטרנט בפס רחב
1 .שירות "תשתית גישה לאינטרנט בפס רחב" ("השירות") מאפשר חיבור של המנוי לרשת האינטרנט
ובאמצעותה קבלת שירותי תקשורת מתקדמים. השירות מהווה בסיס שעל גבו מתאפשרת גישה
לשירותי תקשורת רבים, ומרכזיותו הולכת וגוברת בעת הנוכחית בד בבד עם ההתפתחות
הטכנולוגית המגוונת של שירותי התקשורת.
2 .סעיף 4 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982" ("החוק"), מסדיר את סמכות שר
התקשורת ("השר") להעניק רישיון למתן שירותי תקשורת. רישיון יכול להיות מסוג רישיון כללי או
רישיון מיוחד, כמפורט בסעיף 1 לחוק.
3 .בהתאם לתפישה קיימת על השירות להינתן במסגרת רישיון כללי (לרבות רישיון כללי ייחודי, הניתן
כיום במתכונת של רישיון כללי אחוד).
 
יחד עם זאת, לאור העובדה שהליך קבלת רישיון כללי הוא מורכב, כחלק ממדיניות משרד
התקשורת ("המשרד") לעודד כניסת טכנולוגיות תקשורת חדשות ולקדם תחרות וכניסת מתחרים
חדשים לשוק התקשורת, ועל רקע הפעולות שנוקט המשרד לעידוד פריסת תשתיות אינטרנט בפס
רחב, המשרד סבור כי יש מקום להנמיך את חסמי הכניסה ודרישות הסף הפורמליות למפעילים
חדשים המבקשים לספק את השירות.
 
משכך מוצע בשימוע מ?דרג אסדרתי, כך שמי שמבקש לספק את השירות, יוכל לעשות זאת בשלב
ראשון במתכונת של רישיון מיוחד ולא יחויב ברישיון כללי.
 
מדגישים כי בשימוע מוגדר אופן רישוי השירות למבקשים לספק את השירות שאינם בעלי רישיון
.
את ההתייחסות למסמך השימוע יש להעביר לא יאוחר מיום ראשון ה 15 למרץ לאגף רישוי במשרד
.Rishui-Telecom@moc.gov.il 
 
עוד מצוין כי מסמך מדיניות זה אינו עוסק באופן אספקת השירות על ידי בעלי רישיון כללי וכל שכן אינו רלוונטי בסוגיה של אופן מימוש חובת פריסה אוניברסלית על ידי בעלי רישיונות מפ"א.