הקמת חממות יזמות בפריפריה

יום ד', 1 במאי 2019

 תאריך אחרון להגשה 17/09/2019

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד שלושה זכיינים שיקימו חממות יזמות בפריפריה (אזור פיתוח א'), אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט).

מסלול חממות יזמות בפריפריה נועד לעודד פיתוח וחיזוק מערכות חדשנות (Ecosystem)  ולקדם יזמות מקומית באזורי פיתוח א' באמצעות חממות ייעודיות שיעודדו ויסייעו בהקמת מיזמים טכנולוגיים בסביבת החממה לביצוע פעילות של מחקר, פיתוח ומסחור.

פעילויות החממה יכללו גיבוש וקידום מיזמים בפריפריה המפותחים על ידי יזמים או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, מיזמים משותפים בין תעשייה ליזמים או חברות הזנק ומיזמים של מוסדות להשכלה גבוהה.

תאגידים ישראלים וזרים מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת זכיינות. זכיין אשר ייבחר להקים ולנהל חממת יזמות בפריפריה, במסגרת הליך תחרותי זה, יספק שירותים לטובת חברות החממה, ובכלל זה הנחייה טכנולוגית ועסקית, סיוע משפטי ופיננסי וחיבור לעוגנים בסביבת החממה, כגון: תעשייה, אקדמיה וגורמי שלטון מקומי וכן משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים.

זכייני החממות הנבחרות יזכו לתקופת זיכיון של חמש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות.

 

המועד האחרון להגשת הצעות: 17 בספטמבר 2019 (י"ז באלול, תשע"ט) עד שעה 14:00.

הובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

 

לוחות זמנים :

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 11 ביוני 2019, בשעה 14:00 
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 23 ביולי 2019, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 17 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 

 

אופן הגשת הצעה:

 1. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה והנהלים (ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 למסלול ההטבה). 
 2. יש למלא אחר ההנחיות בהוראות מסלול ההטבה, הנספחים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, בדואר האלקטרוני לכתובת: bidding.incubators@innovationisrael.org.il בלבד.
 4. יש להגיש את ההצעה בדואר האלקטרוני לכתובת bidding.incubators@innovationisrael.org.il בלבד. למען הסר ספק, מגבלת גודל הדואר האלקטרוני הוא 20 מגה-בייט.
 5. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבנית WORD
 • טופס הצעה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספח 2) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • תצהיר מורשה חתימה ומקורות מימון לטובת החממה וחברות החממה (נספח 3)
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 5)
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי

על התאגיד המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.