ליקויים בעבודת רשם החברות

יום ג', 5 במאי 2020
בחודשים פברואר עד ספטמבר 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בעבודת רשם החברות. בין השאר נבדקו פעולות רשם החברות בתחומי הליבה של עיסוקו, ובהן פעולות הקשורות להפצת מידע ממאגר המידע שבניהולו באמצעות החברות שזכו במכרז הזכייניות 2019, וכן האמינות, העדכניות והאיכות של המידע המצוי במאגר זה. עוד נבדקה הגנת רשם החברות על מידע פרטי הגלום בנתוני המאגר האמור. הבדיקה בוצעה במשרדי יחידת רשם החברות וביחידות מטה ברשות התאגידים. בדיקות השלמה נעשו בכמה יחידות של משרד המשפטים, וכן ברשות החברות הממשלתיות, ברשות לניירות ערך וברשות המיסים בישראל. במסגרת הבדיקה ערכה הביקורת הליך שיתוף ציבור עם המגזר הבנקאי והמגזר העסקי וכן עם איגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים, שהם חלק מהגופים המוסדיים בישראל.
 
תמונת המצב העולה מן הביקורת
 
בשנים 2005 - 2018 האריך משרד המשפטים את ההתקשרות עם חברות זכייניות שהפיצו עבורו מידע ממאגר המידע של רשם החברות, בפטור ממכרז ובלי שהבטיח קבלת מלוא התשלום המגיע לו בגין השימוש שהן עשו בנתוני המרשם.
 
משרד המשפטים לא ניהל בצורה מיטבית את ההתקשרויות עם החברות הזכייניות, לא קיים בקרה הולמת על פעילותן ולא פעל כדי לאכוף עליהן עמידה במלוא תנאי ההסכמים שנחתמו עימן בנוגע לגובה העמלות שהן גובות מהציבור וכן עמידה ביתר הוראות הדין בנוגע להבטחת ההגנה על הפרטיות.
 
משרד המשפטים לא היה מודע לשימוש החוזר במידע שהופק באמצעות הגישה הישירה והייחודית למאגריו, שניתנה לחברות מסוימות שעימן התקשר, וממילא לא העריך את השווי הכלכלי הגלום בגישה זו.
 
בדצמבר 2019 עמדו חובות החברות לרשם החברות בגין אגרה שנתית ובגין עיצום כספי על כ-1.161 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-11.8 מיליון ש"ח בגין עיצומים כספיים. מתוך סכום זה הועברו לגביית המרכז לגביית קנסות (וטרם נגבו) כ-730 מיליון ש"ח.
 
משרד המשפטים נמנע מלהגביל את גובה העמלה בעת מכירת נסח חברה. כפועל יוצא מכך החברות גבו עבור השירות מחיר המשקף פער של כ-170% עד 350% מעל גובה האגרה שנקבעה בתקנות.
 
קיימים כמה תחומים שבהם יש חולשה בהגנה על מאגר המידע של רשם החברות מפני דיווחים לא מהימנים; היקף המידע העומד לעיון הציבור בנסח חברה ובשירות "חיפוש הפוך" שמספק רשם החברות, אינו מיטבי; יש צורך בשיפור המהימנות והרלוונטיות של המידע.
 
האסדרה (הרגולציה) בכל הנוגע להגשת דוח שנתי של חברות לרשם החברות אינה מיטבית, נוכח העובדה שיותר מ-90% מהדוחות מוגשים ידנית.
 
מתחילת שנות האלפיים, לרבות במכרז חדש המיושם משנת 2019, רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים ורשם החברות לא הקפידו לאכוף את הוראות הדין - בעניין הפצת מידע שמקורו במאגר המידע של רשם החברות, הכולל מידע המוגן על פי דין.
עם זאת, רשם החברות הכניס לשימוש מערכת מקוונת לביצוע רישום חברה ופעולות נוספות לעדכון פרטי חברה, המאפשרת את שיפור השירות והקלת הנטל הבירוקרטי, וכן הגברת דרישות ההזדהות של מבצעי הפעולות, המסייעות בשמירה על מהימנות הנתונים המתקבלים.
במכרז להפצת מידע, שההתקשרות מכוחו החלה בינואר 2019, ביצע רשם החברות שינוי בשתי סוגיות מהותיות. האחת, הוא אינו מעביר את מאגר המידע בשלמותו מדי לילה, והשנייה היא גבייה מיידית מהחברות הזכייניות, המייתרת את הבקרות המאוחרות.