הפסדי ענק לבזק

יום ה', 29 באוגוסט 2019
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2019. לעומת תחזית של רווח בגובה של  900  מיליון שקל בולטים ההפסדים והירידה במניות הקבוצה.
 
התוצאות הכספיות לרבעון שני 2019 הושפעו משלושה אירועים חריגים: מחיקת יתרת נכס מס בגין הפסדי yes בסך כ-1.166 מיליארד שקל, הפסד בגין ירידת ערך בפלאפון בסך כ-951 מיליון שקל ומנגד, רישום רווח הון בגין מכירת מתחם "סקיה" בסך כ-403 מיליון שקל
 
להלן תמצית הממצאים במאזן:
לרבעון שני 2019, בהשוואה לרבעון שני 2018:
 
 
 
·               ההכנסות הסתכמו בכ-2.22 מיליארד שקל, ירידה של 4.7%
 
·               ההפסד הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-1.57 מיליארד שקל לעומת רווח נקי של כ-195 מיליון שקל
 
·               הרווח הנקי המתואם לבעלי מניות הסתכם בכ-225 מיליון שקל, ירידה של 13.5%
 
·               ה-EBITDA * הסתכם בכ-384 מיליון שקל, ירידה של 57.7%
 
·               ה- EBITDA ** המתואם הסתכם בכ-921 מיליון שקל, ירידה של 7.2%
 
·               התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-624 מיליון שקל, ירידה של 22.6%
 
·               ההשקעות הסתכמו בכ-525 מיליון שקל, ירידה של 1.1%
 
·               התזרים החופשי הסתכם בכ-350 מיליון שקל, עלייה של 186.9%
 
 
 
* בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו, הפסדים חד פעמיים מירידת ערך ומחיקת נכס המס
 
  **בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות, נטו והפסדים חד פעמיים מירידת ערך
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, "שוק התקשורת הישראלי נמצא בתחרות עזה המתחזקת כל העת בכל תחומי הפעילות, והדבר משתקף בתוצאות הכספיות של קבוצת בזק ברבעון השני של 2019. אנו עושים פעולות רבות בכל מגזרי הפעילות שלנו כדי להתאים את הקבוצה למצב התחרותי ולחזק את החברות לקראת האתגרים עמם יתמודדו בשנים הקרובות.
אנו עושים זאת באמצעות תהליכי התייעלות עמוקים ומורכבים בכל אחת מהחברות ויצירת סינרגיות ניהוליות ותפעוליות. תהליכי התייעלות מטבעם גורמים להוצאות בטווח הקצר אך מייצרים ערך משמעותי בטווח הבינוני והארוך. את הפירות של תהליכים אלו נראה בהמשך ובאופן מהותי יותר ככל שיעבור הזמן. מן העבר השני, אנו מפתחים תחומי פעילות חדשים המותאמים לשינויים הטכנולוגיים והצרכניים בשווקים השונים ומתאימים תחומים קיימים למציאות המשתנה.
המשך התחרות העזה בשוק הסלולר מביא להערכות חדשות לגבי הצפוי במחירי השירותים וברווחיות מכירת ציוד הקצה בפלאפון שהביאו למחיקה בעקבות ירידת השווי. אנו נמשיך להתנהל תחת כללי ממשל תאגידי מחמירים גם בעתיד. בנוסף, תוצאות הרבעון הושפעו באופן מהותי ממחיקת נכס המס בגין הפסדי חברת yes. יש לציין כי מחיקה זאת הינה חשבונאית ואינה משפיעה על הפעילות השוטפת של החברה."