נסיגה במשק לעומת שנה קודמת בסיכום 2018

יום ג', 1 בינואר 2019
לפי סיכומי ביניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינת שנת 2018 נסיגה לעומת השנה שקדמה לה.
התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2018 לעומת שנת 2017 ב- 3.2%, לעומת עלייה של  3.5% בתוצר בשנת 2017, ועלייה של 4.0% בשנת 2016.
 
האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2018 ב-2.0%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב- 1.2% לעומת עלייה של 1.5% בשנת 2017. התוצר לנפש בשנת 2018 הסתכם ב-148.6 אלף ש"ח, או 41.4 אלף דולר, במחירים שוטפים. 
 
לשם השוואה, לפי נתוני OECD עלה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-1.9% בממוצע השנה.
 
בשנת 2018 עלתה ההוצאה לצריכה פרטית ב-4.1%, לאחר עלייה של 3.4% ב-2017. בניכוי גידול האוכלוסייה ב-2.0% עלתה ההוצאה לצריכה פרטית לנפש ב- 2.1% בלבד.
 
ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב- 4.0%,  יותר מהעלייה של 3.4% ב- 2017. העלייה בהוצאה
לצריכה ציבורית ב-2018 משקפת עלייה של 4.7% בהוצאה לצריכה אזרחית ו - 1.6% בצריכה הביטחונית.
 
ההשקעות בנכסים קבועים בירידה. עלו השנה ב-2.7%, לאחר עלייה של 3.0% בשנת 2017. העלייה ב- 2018 משקפת עליות בבנייה שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות, בהשקעות במוצרי קניין רוחני (מו"פ, תוכנה וחיפושי נפט וגז), בהשקעות במכונות וציוד וכלי תחבורה וירידה בבניה למגורים.
 
יצוא הסחורות והשירותים עלה בשיעור של 4.0%, פחות מהעליה של 5.1% ב-2017. 
יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וחברות הזנק עלה ב-3.9% לאחר עליה של 7.3% בשנת 2017.  
 
ההכנסה המקומית הגולמית הריאלית המביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה - עלתה בשנת 2018 ב- 2.0% , קצב עלייה  הנמוך יותר מקצב עליית התוצר, עקב הרעה בתנאי הסחר.
 
התוצר העסקי – התמ"ג למעט תוצר השירותים הציבוריים והקהילתיים ושירותי הדיור – עלה בשנת 2018 ב- 3.2%, לאחר עליות של 3.6% ב- 2017 ו- 4.2% ב- 2016. 
 
פריון העבודה ירד יחסית -  התוצר הנקי לשעת עבודה במגזר העסקי עלה בשנת 2018 ב- 1.2% לאחר עלייה של  1.4% אשתקד.
תוצר ענף השירותים הציבוריים והקהילתיים, הנאמד על פי תשלומי השכר בממשלה, ברשויות המקומיות ובמוסדות ללא כוונת רווח (שרוב מימונם ע"י הממשלה) – עלה בשנת 2018 ב-3.1% לאחר עלייה של 2.7% אשתקד.
גירעון המגזר הממשלתי - עלייה בולטת 
 
בשנת 2018 הסתכם המאזן השוטף של המגזר הממשלתי בגירעון של 32.1 מיליארדי ש"ח לעומת  גירעון של  6.3 מיליארדי ש"ח בשנת 2017. במונחי תוצר הסתכם הגירעון ב-2018 ב-2.4% מהתמ"ג, לעומת גירעון של 0.5% ב-2017. הגירעון בחשבון השוטף שווה להכנסות השוטפות פחות ההוצאות השוטפות של כל הגופים במגזר הממשלתי: הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים ומלכ"רים שמקבלים את רוב מימונם מהממשלה. 
ההכנסות השוטפות בשנת 2018 ירדו ב- 0.8% לאחר עלייה של 7.1% בסעיף זה בשנת 2017. הירידה בסך ההכנסות השוטפות נבעה בעיקר מירידה של 0.6% בסך ההכנסות ממסים השנה (לאחר עלייה של 8.3% בגביית המסים ב-2017) ומירידה של 17.6% בהכנסה מרכוש (לאחר עלייה של 35% בשנת 2017).
 
המאזן הכולל של המגזר הממשלתי, המתקבל כסיכום של המאזן בחשבון השוטף והמאזן בחשבון ההון, הסתכם ב- 2018  בגרעון של 3.4% מהתוצר בהשוואה ל-1.0% בשנת 2017
 
י