הכנסות שיא לא.מ.ת מיחשוב – הגיעו ל-1.4 מיליארד שקל ב-2019

יום ד', 8 באפריל 2020

 

הכנסותיה של א.מ.ת מיחשוב בשנת 2019 הסתכמו בשיא של כ-1.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-1.26 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-10.7% שהם תוספת הכנסות של כ-135 מיליון שקל למחזור החברה השנתי. גידול זה מקורו בהתרחבות הפעילות האורגנית בקרב לקוחות קיימים ופעילות מול לקוחות חדשים. בנוסף לאיחוד התוצאות של חברות אשר טרם אוחדו במלואן בתקופה המקבילה.

נרשם גידול של 13% ב-EBITDA לשיא של - 90 מיליון שקל; הרבעון הרביעי מהווה כ-27% מסך הכנסות 2019 וכ-35% מסך הרווח התפעולי השנתי.

דירקטוריון החברה החליט, בשלב זה, לא לחלק דיבידנד בגין רווחי 2019

צוין כי א.מ.ת מיחשוב המשיכה ב-2019 להרחיב את תחומי פעילותה, בין היתר באמצעות רכישות פעילויות עסקיות. החברה הציגה ב-2019 צמיחה בשני מגזרי הפעילות והרבעון הרביעי של השנה תרם כ-27% מסך הכנסות החברה ב-2019 עם רווח תפעולי המהווה כ-35% מסך הרווח התפעולי הכולל ב-2019.

אמת מיחשוב מעדכנת כי גם ברבעון הראשון של השנה, בדרך כלל, ההכנסות גבוהות מהרגיל שכן במהלכו משלימות חברות הקבוצה פרויקטים ואספקת מוצרים אשר לא הבשילו עד תום הרבעון הרביעי של השנה שהסתיימה.