גרעון מסחרי גדל

יום א', 15 בספטמבר 2019
הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-6.0 מיליארד ש"ח
 
בחודש אוגוסט הסתכם היצוא ב-15.3 מיליארד ש"ח, היבוא הסתכם ב-21.3 מיליארד ש"ח, הגירעון בסחר הסחורות 6.0 -  מיליארד ש"ח.
על פי נתוני המגמה, בחודשים יוני – אוגוסט 2019 חלה עלייה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית וביצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית וירידה ברוב מרכיבי היבוא.
בינואר – אוגוסט 2019 - יצוא הסחורות היווה 69.1% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) לעומת  69.0% באותם חודשים אשתקד.
הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-56.3 מיליארד ש"ח לעומת גירעון של 52.3 מיליארד ש"ח בינואר - אוגוסט 2018
 
יצוא הסחורות
יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט 2019 ב-15.3 מיליארד ש"ח. %93 מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים). %6 יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.
פירוט נתוני המגמה: היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים) עלה ביוני - אוגוסט 2019 ב-0.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 0.4% בחישוב שנתי, בחודשים מרץ - מאי 2019.
יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה ביוני - אוגוסט 2019, על פי נתוני המגמה, ב-1.5% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 11.9% בחישוב שנתי במרץ - מאי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 33.7% בחישוב שנתי (עלייה של 2.4% בממוצע לחודש) ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (43% מכלל היצוא התעשייתי) ירד על פי נתוני המגמה ב-1.7%בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019. זאת, לאחר עלייה של 17.6% בחישוב שנתי במרץ - מאי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 3.8% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור כלי תחבורה והובלה.
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב4.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 10.2% בחישוב שנתי, בחודשים מרץ - מאי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 11.6% ביצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות בחישוב שנתי.
בחודשים יוני - אוגוסט 2019 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-1.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 3.0% בחישוב שנתי, בחודשים מרץ - מאי 2019.
יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - אוגוסט 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-11.7 מיליארד ש"ח, לעומת 16.7 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים בשנת 2018.
 
יבוא הסחורות
באוגוסט 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-21.3 מיליארד ש"ח. מתוכם %43 מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-22% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.
פירוט נתוני מגמה: יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-12.3%ביוני - אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 10.0% במרץ - מאי 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות ירד ב-37.7% בחישוב שנתי (ירידה של 3.9% בממוצע לחודש) ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-22.9% בחישוב שנתי (ירידה של 2.1% בממוצע לחודש).
נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (ללא אוניות ומטוסים) של 13.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ - מאי 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-28.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2.8% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-65% מיבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים) ירד ב15.5%.
בחודשים יוני - אוגוסט 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ - מאי 2019. יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ביוני - אוגוסט 2019 ב19.2% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.
יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד ביוני - אוגוסט 2019 ב-6.4% בחישוב שנתי.
יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוגוסט 2019 ב-9.6 מיליארד ש"ח, לעומת 13.5 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2018.
יבוא חומרי אנרגיה )דלק גולמי, תזקיקים ופחם(, הסתכם שמונת החודשים הראשונים של השנה ב-23.2 מיליארד ש"ח, נמוך ב-0.9% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.