סיכום שלילי בנתוני היצוא של ישראל

יום ג', 14 בינואר 2020

הלשכה לסטטיסטיקה מביאה תמונה מדאיגה לגבי סיכומי סחר החוץ של ישראל בשנת 2019, במיוחד מדאיגה הירידה ביצוא של טכנולגיה עילית מה שמעלה את החשש כי "הקטר של הכלכלה הישראלית" מאבד גובה.

בשנת 2019 לעומת שנת 2018:

 • עלייה של 9.0% בגירעון[1] הסחר בסחורות.
 • ירידה של 1.5% ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים). 
 • ירידה של 13.7% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית.
 • ירידה של 1.2% ביצוא החקלאי, יעור ודיג.
 • עלייה של 19.6% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית.
 • עלייה של 1.0% ביבוא סחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה).
 • עלייה של 3.5% ביבוא מוצרי צריכה.
 • עלייה של 2.5% ביבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה).
 • ירידה של 6.2% ביבוא חומרי אנרגיה.

 על פי נתוני המגמה[2] בחודשים האחרונים (אוקטובר- דצמבר 2019):

 • ירידה של 24.7% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת-עילית.
 • עלייה של 7.8% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית.
 • עלייה של 46.3% ביבוא מוצרי צריכה.


[1]הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.הנתונים נתונים ארעיים, נתונים סופיים לשנת 2019 יפורסמו בחודש אפריל 2020.

[2]נתוני המגמה ומנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות, מהנתונים המקוריים. נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי עונתיות. הנתונים מנוכי עונתיות ומגמה המתפרסמים עשויים להתעדכן כאשר מתקבלים נתונים מקוריים חדשים.

הסיכום הוא שבשנת 2019, הגירעון בסחר הסחורות הסתכם כאמור ב-84.5 מיליארד ש"ח[1].יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2019 ב-185.0 מיליארד ש"ח נמוך ב-4.8% מהיצוא בשנת 2018.

יצוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2019 ב-166.8 מיליארד ש"ח ירידה של 1.5% בהשוואה לשנת 2018.

יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בש"ח, הסתכם כאמור ב-269.6 מיליארד ש"ח והיה נמוך ב-0.9% בהשוואה לשנת 2018.

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2019 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-164.3 מיליארד ש"ח, נמוך ב-1.3% בהשוואה ל-2018. היצוא החקלאי ירד ב-1.2% בהשוואה ל-2018, והסתכם ב-4.0 מיליארד ש"ח. יצוא היהלומים(מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-17.1 מיליארד ש"ח ירידה של 29.9% לעומת שנת 2018.

פירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על עלייה ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית שעלה ב-19.6% בהשוואה לשנת 2018.

לעומת זאת, יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ב-13.7%, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-13.8% ויצואתעשיות טכנולוגיה מסורתיתירד ב-6.0%.

פירוט יבוא הסחורות:  חומרי גלם(ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה ב-2.5% ויבוא מוצרי צריכה עלה ב-3.5%. לעומת זאת, יבוא יהלומים(מלוטשים וגולמיים נטו) ירד ב-32.3%, יבוא חומרי אנרגיה ירדב-6.2% ויבוא מוצרי השקעה, הכוללים כלי תחבורה להשקעות ירד ב-6.9%.[1]סחר הסחורות בשנת 2019, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בשנת 2019 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר של ארה"ב התחזק הש"ח ב-0.9%, ביחס לאירו התחזק הש"ח ב-6.3%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק הש"ח ב-5.4%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-2.5% וביחס לדינר הירדני ב-0.8%. לעומת זאת, נחלש השקל ביחס ליין היפני ב-0.4%.