גזר הדין בערעור אורקל בענין מכרז נימבוס

יום ש', 23 באוקטובר 2021

פרטי גזר הדין במשפט סביב מכרז נימבוס הממשלתי:

בימ"ש מחוזי ירושלים, השופט רם וינוגרד: פסק דין בעניין מכרז לאספקת שירותי ענן למשרדי הממשלה וליחידות סמך (עת"מ 20788-07-21)

להלן פסק דין בעניין עתירת חברת "אורקל" להיכלל כ"כשיר נוסף" במכרז של מדינת ישראל לאספקת שירותי ענן עבור משרדי הממשלה. פסק הדין ניתן ביום 3.10.21.
 
תקציר פסק-הדין:
 
בעתירה נדונו תוצאות המכרז לאספקת שירותי ענן למשרדי הממשלה וליחידות סמך. במכרז זכו אמזון וגוגל. הציון שניתן להצעת חברת "אורקל" לא אפשר לה להיבחר כזוכה במכרז. החברה ביקשה שייקבע כי היא "כשיר נוסף" במכרז, מעמד המאפשר קיום תיחורים עתידיים מסוימים. בקשה זו נדחתה על ידי ועדת המכרזים. חברת "אורקל" טענה כי הוועדה שגתה הן בכך שלא דאגה שייקבעו לכל הפחות שלושה זוכים במכרז (כולל "כשיר נוסף"), הן בכך שלא הכירה בה כ"כשיר נוסף" על אף שציוני האיכות שנקבעו לה היו ברמה סבירה, הן באמצה את עמדות הגורמים השותפים למכרז שלא היו חלק מוועדת המכרזים. כמו כן, הועלו גם טענות בנוגע לרמת שירותי האבטחה של הזוכות ולמכתבי עובדיהם המבקשים שלא להתקשר בהסכם. עוד טענה כי היה על הוועדה לפסול את הצעת אמזון מאחר שזו הוגשה באיחור ומהטעם שכללה הסתייגות אסורה.
 
טענות אורקל נדחו בפסק-הדין. נקבע כי אף שהמכרז כלל הוראה לפיה ייבחרו שלושה זוכים "ככל הניתן", לא הוטלה חובה לבחור שלושה זוכים אם אין הם עונים לאמות המידה המקצועיות המתאימות. זאת לנוכח טיב המכרז ומהותו כמכרז מורכב, רגיש "ומכונן".
 
לפיכך, שעה שוועדת המכרזים סברה שהצעת אורקל אינה עונה לדרישות המקצועיות, היא לא הייתה מחויבת להכריז עליה כזוכה. עוד נקבע שלא נפל פסול בפניית ועדת המכרזים לשותפים המקצועיים או בהסתמכות על המלצותיהם.
 
הטענה בדבר רמת האבטחה של שירותי הזוכות נדחתה לנוכח הציונים הגבוהים להן זכו בבדיקה המקצועית. הטענה בעניין מכתבי העובדים נדחו גם לנוכח ההצהרות החד משמעיות של אמזון וגוגל כי הן מחויבות להסכם שנחתם כתוצאה מזכייתם במכרז ואף רואות בו "מכרז אסטרטגי". אשר לטענות נגד זכיית אמזון, נקבע כי אין ממש בטענה בעניין האיחור בהגשת ההצעה, שעניינה בטעות במשלוח אחד מהקבצים הטכניים פעמיים. נדחתה גם הטענה בדבר ההסתייגות שנכללה לכאורה בהצעת אמזון (שהייתה מרחיקת לכת פחות מזו שנכללה בהצעת אורקל).
 
עוד הובהר בפסק-הדין כי אף לו הייתה מתקבלת טענת אורקל הרי שלנוכח נוסחת החישוב הכלולה בהוראות המכרז לא היה עולה בידה לצלוח את ה"בחינה הכלכלית" של ההצעות במכרז, והצעתה לא הייתה יכולה להיות מוכרזת כזוכה; וכי נראה שדבקו בעתירה פגמים של שיהוי ומעשה עשוי.
 
העתירה נדחתה ואורקל חויבה בתשלום הוצאות משפט בסכום של 90,000 שקל לכל אחת מהמשיבות.