סוף סוף נדע את מכלול הזכויות שלנו

יום ב', 21 בינואר 2019

אגף החשב הכללי - המשרד לשוויון חברתי – מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"  יצא במכרז למיזם "מנוע זכויות לאומי". ואלה פרטיו:

 

= אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה (להלן: "עורך המכרז"), יוצאים במכרז אתגר 1/2019 למיזם "מנוע הזכויות הלאומי" (להלן: "המכרז"): מערכת מקוונת אשר תעבד עבור כל אזרח, בהתאם לנתונים שיספק בדרך נוחה ומזמינה, את הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן (מאות רבות של זכויות) מכלל הגופים הציבוריים הרלוונטיים (עשרות גופים – משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים וגורמים נוספים), תנגיש לו מידע אודותיהן בצורה נהירה ותסייע לו במימושן, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

= שלבי המכרז
3.1. שלב מיון מוקדם – בשלב זה תתבצע בדיקה אם ההצעות עומדות בתנאי הסף המפורטים להלן. כמו כן יינתן ניקוד לכל הצעה בהתאם לפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעות שיעמדו בתנאי הסף, ויקבלו ציון איכות מעל לציון המזערי שמפורט במסמכי המכרז, יעברו לשלב של ראיון עם עורך המכרז כאשר לשלב זה לא יעלו יותר מחמישה מציעים. מתוך המציעים שהגיעו לשלב הריאיון, עורך המכרז יקבע קבוצת מציעים סופית, שתכלול שלושה מציעים, שתעבור לשלב האפיון המפורט. (ועדת המכרזים תהיה רשאית לשנות את מספר המציעים שיעברו לשלב הריאיון או את גודל קבוצת המציעים הסופית בהתאם לשיקול דעתה).
3.2. שלב הכנת הצעה מפורטת – עורך המכרז יעביר לכל מציע מקבוצת המציעים הסופית בקשה לביצוע אפיון מפורט (detail design) של הפתרון המוצע על-ידו, בהתאם לקריטריונים שיוגדרו בבקשה. אפיון זה יבוצע תמורת תשלום של 75,000 שקל (לא כולל מע"מ). לאחר הגשת ההצעות לאפיון המפורט והצעת מחיר לביצוע הפרויקט, עורך המכרז ינקד כל הצעה בהתאם לקריטריונים שיפורסמו בבקשה לאפיון המפורט.
3.3. בחירת הזוכה – בשלב זה עורך המכרז יפתח את הצעות המחיר, יבדוק את תקינותן, ויסכום אותן. לאחר מכן עורך המכרז ישקלל את הצעת המחיר עם ציון האיכות בהתאם למודל המפורט בבקשה לאפיון המפורט במסמכי המכרז, וידרג את ההצעות. המציע שהצעתו דורגה ראשונה יוכרז כזוכה במכרז.

= קבלת מסמכי המכרז
4.1. נוסח מלא ומחייב של המכרז מתפרסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il

= תקופת ההתקשרות
5.1. הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות עם עורך המכרז לתקופה של חמש (5) שנים, כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד חמש עשרה (15) שנים נוספות.

= תנאי סף
6.1. תנאי סף מנהליים:
6.1.1. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל כדין. מובהר כי היה והמציע הוא שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין.
6.1.2. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים").
6.1.3. המציע אינו מחזיק או מוחזק על-ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), וגורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר בשני מציעים. כמו כן, המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

6.2. תנאי סף מקצועיים:
6.2.1. המציע הוא יצרן המערכת המוצעת ובעל הזכויות בה, או לחלופין הוא אינטגרטור המוסמך על-ידי יצרן המערכת להציע את מוצריו (בכל מקרה, גם אם ההצעה מוגשת על-ידי האינטגרטור, על יצרן המערכת להסכים להתקשר בהסכם ישיר עם עורך המכרז על מנת לאפשר עבודה ישירה עמו, בהתאם לשיקול דעתו של עורך המכרז). יובהר, כי אין בדרישה זו בכדי למנוע הגשת הצעות מבוססות קוד פתוח.
6.2.2. המציע הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח או אינטגרציית מערכות בעלות מאפיינים דומים לנדרש; לחלופין, המציע הוא בעל ניסיון של שנה לפחות בפיתוח או אינטגרציית מערכות בינה מלאכותית בתחום הדומה לנדרש.

6.3. על המציע לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות נוספות כמפורט במסמכי המכרז.

= כנס ספקים
7.1. השתתפות בכנס הספקים מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז, כפי שמפורט במסמכי המכרז.
7.2. כנס ספקים יתקיים בכתובת דרך ששת הימים 30, בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 28) – משרדי "ישראל דיגיטלית" בתאריך 03.02.19 בשעה 13:00.
7.3. יש להירשם אצל עורך המכרז בכתובת idgmz@mse.gov.il לגבי הגעה לכנס ספקים עד יממה לפני הכנס.

= שאלות הבהרה
8.1. עורך המכרז יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת idgmz@mse.gov.il  עד לתאריך 14.02.19 בשעה 13:00 כפי שמפורט במסמכי המכרז.
8.2. רק מסמך התשובות הרשמי של עורך המכרז ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את עורך המכרז.

= הגשת הצעות
9.1. המועד האחרון למסירת ההצעות הוא 19.03.19 בשעה 13:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
9.2. תיבת המכרזים להגשה נמצאת בכתובת דרך ששת הימים 30, בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 28) – משרדי "ישראל דיגיטלית"
9.3. יש להגיש את המכרז בשפה העברית.
9.4. אופן הגשת המענה למכרז כמפורט במסמכי המכרז.

= עורך המכרז רשאי בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות, זאת בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.