הערכות מצב של האטה בסקר החברות

יום א', 18 באוגוסט 2019
מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2019 מלמדים גם הם על האטה בדומה לממצאי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על צמיחה שלילית לנפש במשק
 
סקר החברות לרבעון השני של 2019 ממשיך להצביע על קצב התרחבות מתון של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון השני של 2019 ושב להיות חיובי, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות.
 
מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה שלילי לראשונה זה כמה רבעונים אך בלתי מובהק, והוא משקף ירידה במכירות, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות לשוק המקומי יתייצבו והמכירות ליצוא יצטמצמו.
 
מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי אך בלתי מובהק, והוא מעיד על גידול במכירת השירותים בעיקר בארץ ועל גידול במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא תתרחב הפעילות ויגדלו ההזמנות מחו"ל.  
 
רבעון האחרון ירדו המכירות בענף המסחר בהמשך להפסקת גידולן ברבעון הקודם. מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון שלילי אך בלתי מובהק, ומשקף ירידה במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות ויקטן מספר העובדים.
 
בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.
 
כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצמת המחסור בעובדים מקצועיים התייצבה בשנה האחרונה בענף השירותים וירדה בענף התעשייה. כמו כן, בענפי התעשייה והשירותים הסתמנה בשנה האחרונה החמרה במגבלת הביקוש מחו"ל. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון האחרון היא ירדה כתוצאה מירידה בעיקר בקרב החברות הבינוניות .
 
ברבעון השני של 2019 עלה (ל-1.6%) ממוצע הציפיות של החברות לגבי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים; כן עלה (ל-6%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה תימצא מעל לתחום היעד, וירד (ל-15%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תימצא מתחתיו. הצפי לגבי שער הדולר ברבעון הבא וב-12 החודשים הבאים נותר יציב ברמה של 3.64 ו-3.7 ש"ח לדולר, בהתאמה.  
 
הממצאים מסקר החברות לרבעון השני של 2019 מבוססים על תשובותיהם של 305 עסקים וחברות מענפי המשק השונים.